Sababa ugguurraa saayibariin addunyaa irratti kisaaraan qaqqabu Doolaara Ameerikaa biliyoona 53 ga’a jedhame

Finfinnee, Adoolessa 10, 2009 (FBC) Ugguurraan saayibarii addunyaa irratti raawwatamaa jiru kisaaraa dinagdee hanga Doolaara Ameerikaa biliyoona 53 ga’u akka geessisu ibsame.

Dhabbati inshuraansii fi dhimmoota fayinaansii irratti hojjatu teessoonsaa Landan ta’e Liyoodis of Landan jedhamu akka ibsetti ugguurraan ragaa kun dinagdee addunyaa irratti kisaaraa Doolaara Ameerikaa biliyoona 53 geessisuu danda’a.

Ragaan dhaabbaticha har’a ifoomsame sababa ugguurraa ragaan kisaaraa maallaqaa dhabbilee gudguddoo irratti ga’aa jiru kan yaadatti galchedha.

Kisaaraan dinagdee kun ammoo dhabbilee dinagdee guguddoo addunyaarra jiran irratti kisaaraa ga’u fi jeeqama gabaa akkasumas baasii sagantaalee kompiwtaraa sirreessuuf ba’u kan haammatedha.

Gabaasi dhaabbatichaa Mootummaan Ameerikaa ugguuraan saayibarii kun industiriiwwan damee Niwikilaraa fi madda humnaa irratti bobba’an ni huba akeekkachiisa jedhu erga kennee booda kan ba’edha.

Vaayirasiin kompiwtaraa ji’a darbe Yuukreenii ka’e addunyaa irratti kisaaraa Doolaara Ameerikaa miliyoona 800 fi miliyoona 50 geessisuunsaa nihimama.

Dhimmi ugguuraa saayibarii wayita ammaa furmaata dhumaa hin-arganne kana booda gatii cimaa nikaffalchiisa jedheera dhabbatichi.

Kun ammoo dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa cimaa uumuu akka danda’u kaampaanichi ibseera.

Dhaabbatichi akka ibsetti kisaaraan dinagdee sababa kanaan qaqqabaa jiru wayita ammaa Doolaara Ameerikaa biliyoona 4.6 hanga 53 ga’a jedheera.

Liyoodis of Landan nageenya saayibarii waliin wal-qabatee addunyaa irratti dhaabbata wabii % 20 hanga %25 qabatudha.

Madda: Rooyitars