Yuu Tyuub tajaajila Yuu Tyuub Chaat ifoomse

Finfinnee, Hagayya 2,2009(FBC)-Fayyadamtoonni Yuu Tyuub gara marsaa biraa osoo deemuun isaan hin barbacahisn, ergaa wal jijjiiruu fi waliin haasa’uuf tajaajila haaraa hojiirra oolche.

Tajaajila haaraa kanaaf ‘sheer oon laayn yuu tyuub’ moggaasni jedhu kan laatameef yammuu ta’u, yeroo ammaas addunyaarratti tajaajilamtoota bilbila sochootuurratti gadi lakkifamee hojiirra oolaa jira.

Kanaan dura waan yuu tyuub irratti argan ilaalchisee yaada wal jijjiiruuf yuu tyuub keessaa ba’uun, miiseenjaraa fi waan birootin fayyadamaa turan.

Dhaabbatichi teeknooloojii haaraa kana hojjechuu eegaluusaa kan beeksise Caamsaa bara 2016 ture.

Bara Faranjootaa keessa jirru 2017 jalqabatti ammoo Kaanaadaatti yaalaa tureera.

Itti gaafatamaan oomisha dhaabbatichaa Beenooyt Deeboowristeey, bloog poostii dhaabbatichaarratti har’aa eegalee fayyadamuun akka danda’amu ibsaniiru.

Appilikeeshinii haaraa kanaan viidiyoo walii erguu, waa’ee viidiyichaa haasa’uu fi hiriyoonni birootis akka irratti waa jedhan gochuun ni danda’ama.

Itti fayyadamni isaa salphaa, ariitii kan qabuu fi bashannansiisaas akka ta’e itti gaafatamtichi eeraniiru.

Amma tajaajilichi moobaayilootaf kan gadhiifame yammuu ta’u, koompiitaroota jajjaboorratti yoom hojiirra oola kan jedhu garuu hin ibsamne.

Tajaajilichaan viidiyoowwan irratti haasa’uu, viidiyoosaa, suuraa, iimoojii yookin kan biroo walii erguu, amma namoota 30tti gareen ergaa walii dabarsuunis ni danda’ama.

ShareOnYoutube-796x429.jpg

 

Maddi; www.dailymail.co.uk