Biritaaniyaan dhaabbilee ugguurraa saayibarii hin-ittisne hanga Paawundii miliyoona 17 akka adabdu beeksifte

Finfinnee, Hagayya 03, 2009 (FBC) Mootummaan Biritaaniyaa dhaabbilee ugguuraa Saayibarii humna mataa isaaniin hin-ittisne hanga paawudii miliyoona 17 adabuuf qophaa’uusaa beeksiseera.

Keessumaa uggurraawwan saasyibarii tajaajila geejibaa, fayyaa fi ‘elektirikaa’ jeeqan ittisuu kannen hin-dandeenye irratti adabbiin kun akka cimu eerameera.

Ta’us adabbiin karooricha irratti dhihaate dhaabbileen sirna saayibarii isaanii akka fooyyessan hubachiisuuf kan ba’e yoo ta’u, adabbii maallaqaa kana dagatanii ofiisaanii uggurtootaaf kanneen saaxilan irratti kan xiyyeeffatedha jedhameera.

Mootummaan biyyattii murtoo adabbii kana hojiirra oolchuuf kan qophaa’e waajjira tajaajila fayyaa biyyaalessaa irra ugguuraan saayibarii olaanaa qaqqabuusaan wal-qabateeti.

Ugguurraa kanaanis hojiin waajjirichaa kan jeeqame yoo ta’u, Ambulaasonni hojii akka dhaaban fi ragaan dhukkubsattootaa uggurtoota ragaan akka cufaman ta’uun kan yaadatamudha.

Balaan uggurtoota ragaa gurmaa’aniin qaqqabe kun vaayirasii kompiwtaraa Waanaakiraay jedhamuun kan raawwatame yoo ta’u, guutummaa addunyaatti miidhaa olaanaa qaqqabsiiseera.

Akka fakkeenyaattis Daandiin Xiyyaaraa Biritaaniyaa balaliin imaltoota kuma 75 akka addaan citu gochuu isaatiin ‘ kisaaraan’ Paawundii miliyoona 80 irraa ga’eera.

Biyyattiitti tarsiimoon dhaabbileen sirna saayibarii isaanii akka cimsaniif qophaa’e adabbii haammate bajati Paawundii biliyoona 1.9 ramadameef bara 2018 ji’a Caamsaa jalqabee hojiitti hiikama.

Madda: The guardian