Feesbuuk tajaajila viidiyoo haaraa ifoomse

Finfinnee, Hagayya 4,2009(FBC)- Miidiyaan hawaasummaa jabdichi Feesbuuk; tajaajila tamsaasa kallattii intarneetaa Yuutuubii fi kaanin wal isa dorgomsiisuu danda’u ifoomse.

Tajaajilichaaf wach(watch) moggaasni jedhu kan laatameef yammuu ta’u, qophiilee viidiyoo gaggabaaboo fuula Feesbuukiin kan dhiyeessu ta’a.

Fayyadamtoonnis fuula Feesbuukii isaaniirratti dhiyeenya filannoowwan wach kan argatan yammuu ta’u, viidiyoowwan daawwachuus isaan dandeessisa.

Viidiyoowwanis agarsiisota(show) hiriyoonni keenya hedduun ilaalan irratti bu’uuruun filannoon dhiyaatas jedhame.

face_book_tv.png

Feesbuukiirratti viidiyoowwan yammuu daawwannu yaadota barreeffaman ilaaluu kan nu dandeessisu ta’ee, namoota viidiyicha daawwatan waliinis mari’achuu fi yaada wal jijjiiruun ni danda’ama.

Kunis namoonni yaada walfakkaataa qaban gara tokko akka dhufan taasisa.

Tajaajilichi guutuu addunyaatti namoota hunda bira qaqqabuun dura Ameerikaatti namoota muraasaf akka gadhiifamu ibsameera.

Maddi; www.bbc.com