Jaatanaa’uu koompiitaraa ittisuuf

Finfinnee, Qaammee 2,2009(FBC)- Sababoota gurguddoo koompiitaroonni wiindoows ittiin jaatanaa’an.

Koompiitara yeroo hundaa jaatanaawutti fayyadamuun baay’ee nama jibbisiisa.

Kana irraan immoo yeroo waan fudhatuuf, baay’ee nama nuffisiisa.

Kun immoo oomishumaa xiqqeessa.

Sababoota gurguddoo jaatanii koompiitara kana fidan, beekanii koompiitara jaatanii irraa baraaruun faayidaa guddaa qaba.

Sababoota jaatanaa’uu koompiitaraa;

Aantii vaayrasii tokkoo ol ykn kan qulqullina hin qabne fayyadamaa jirtu;

Aantii vaayrasiin tokko skaanii fi dhimmoota gara garaaf jecha; “CPU” fi miimoorii koompiitara keessanii bal’inaan fudhata.

Tokko, hanga kana bal’inaan kan fudhatu taanan, aantii vaayrasii lamaa fi isaa ol koompiitara keessaa yoo qabaattan, hangam akka fudhatu tilmaamuu dandeessu.

Inni biroo immoo, aantii vaayrasii tokkos haa ta’u; kan qulqullina hin qabne yoo fayyadamtan ta’e jaatanii koompiitaraa keessaniif sababa guddaa ta’a.

Kanaafuu, aantii vaayrasii yeroon irra darbee/outdated/ ta’anii fi qulqillina hin qabne; hin fayyadaminaa.

Draayvaroota hojiin ala ta’an/corrupted drivers/ fayyadamuu,

Draayvaroonni qunnamtii qaamonni koompiitaraa/hardwares/’n “operating system” wajjin akka godhan taasisa.

Isaan immoo yoo hojiin ala ta’an/outdated/ jaatanii koompiitara keessaniif sababa ta’u.

Kanaafuu; yeroo hundaa haaromsaa.

Sagantaalee gara garaa yeroo tokkotti yoo bantan,

Sagantaaleen kamuu hojjachuuf qaamolee keessoo fi ala koompiitaraa barbaadu sababa ta’eef, yoo sagantaaleen baay’inaan banaman qaamota kanneen akka “cpu” fi miimoorii gaarii argachuuf jecha wal saamu.

Kun immoo jaatanii koompiitaratti fida.

Sababa kana ta’eef, yeroo tokkotti sagantaa tokko qofatti fayyadamuun filatamaadha.

Hoo’iinsa humnaa olii,

Hoo’insi humnaa olii sababa biraa jaatanii koompiitaraa qaqqabsiisan keessaa isa tokko.

Kun immoo sababoota garagaraan dhufuu danda’a. Kana too’achuuf qabbaneessituu/fan/ gaarii qabaachuun murteessadha.

“RAM” gahaa yoo hin qabaanne,

Koompiitara keessan waan “RAM” isaa hin dandeenye itti fayyadamaa yoo jiraattan, jaatanaawun isaa waan hin oolle. Fknf; koompiitara “RAM” 2 fi 4 irratti, yoo viizhuwaal Stuudiyoo 2017 fayyadamtan ta’e, koompiitarri keessan guutumatti ni jaatanaawa.

Kanaafuu, yeroo koompiitara bittan, haala hojii keessaniin “RAM” isaa madaaltanii bituu qabdu jechuudha.

Yoomessi “BIOS” yoo jijjiirameera ta’e,

“BIOS” yoo jijjiirame, hedduu keenyaaf waan jaatanii uumu hin seenu.

Garuu koompiitarri tokko akka jaatanaawuf sababa ta’a. Yoo “BIOS” keessan jijjiirame, dhagaa “CMOS” keessaa baasudhaan akka duraatti deebisaa.

Dogongora mi’oota alaa/external devices problem/,

Kana jechuun, fknf miimoorii ykn fileeshii dogongora qabu, koompiitaratti yoo galchitan jaataniidhaf sababa ta’a.

Moosaajiilee hirdhina/bugs/ qaban,

Moosaajiileen hirdhina qaban kamuu jaataniif sababa olaanaa qabu.

Kanaafuu; aappota akkanaa koompiitara keessaa balleessun jaatanii too’achuun ni danda’ama.

Maalweer,

Maalweeriileen sababa ol’aanaa fi kan bu’uuraati jaataniidhaf.

Kanaafuu; aantii vaarasii gaarii fi qulqulluu ta’e; fayyadamuudhan koompiitara keessaa maalweer to’achuun jaatanii xiqqeessuun ni danda’ama.

Maddi;http://www.myra.com, https://www.puryear-it.com, Arsicha Kofalee