Appil bilbiloota ismaartii ‘iphone’ isaa haaraa gabaaf dhiheessuuf jedha

Finfinnee, Fulbaana 02, 2010 (FBC) Appil waggaa 10ffaa bilbiloota ismaartii ‘iphone’ gabaatti dhiheessuu itti-jalqabe ilaalchisee bilbilootni ismaartii haaraa dhiheessu garanumaa kan eegaman ta’eera.

Kaampaanichi bilbila ‘iphone’ jalqabaa kan beeksise waggaa 10niin dura yoo ta’u, hanga yoonaa bilbiloota ‘ismaartii hedduu fayyadamtoota biraan ga’eera.

Kaampaanichi waggaa 10ffaa isaa sababa godhachuun bibiloota nibeeksisa jedhaman keessaa’iphone X’ tokkodha.

Kana malees, michoota bilbila ‘iphone’ baay’een hawwiin eegamaa kan turan ‘iphone 8’ fi ‘iphone 8 plus’ bilbiloota Appil akka dhiheessu eegaman keessaati jedhameera.

2-iphone22.jpg

Bilbiloonni haaraa kunniin qarqara akka hin-qabne kan himamne yoo ta’u, fuula dubbisuu dabalatee teeknoolojiiwwan haaraa kaan kan qabanidha jedhameera.

‘iphone X’ haaraan seenaa gatii gabaa keessatti isa mi’aa ta’uu akka danda’u tilmaama kan argate yoo ta’u, gatiin isaas Doolaara Ameerikaa 1 hanga 1, 200 ta’uu danda’a jedhameera.

Madda: BBC