Aappilikeeshinoota intarneeta malee chaat gochuuf tajaajilan

Finfinnee, Fulbaana 3,2010(FBC)- Aappilikeeshinoota qunnamtii intarneetaa malee chaat gochuuf tajaajilan.

Moosaajileen kunniin, gosa cimdaa/network/ “2G, 3G, 4G, 5G” kamiinuu osoo hin fayyadamin, odeeffannoolee nama tokko irraa gara nama biraatti daddabarsuu danda’u.

Aapponni kunniin gosa hidhannoo cimdaa “Mesh Topology” jedhamu uumudhaan namoonni akka wal qunnaman taasisu.

Namoonni fageenya meetira 100-200 keessatti argaman odeeffannoolee akka salphatti, baasii intarneetaa tokko malee wal geeddaruu danda’u.

“Mesh topology” jechuun, fknf nama “A” jedhamu irraa gara nama “C” tti ergaan darbu, nama “B” jedhamu akka riqichaatti gargaaramuudhan gara nama “C” dhaqqaba jechuudha.

Karaa biraan yoo ilaalle, ergaan namichi “A” jedhamu gara namicha “C”tti erge, jalqaba gara namicha “B” bira gahuudhan, gara namicha “C”tti darba jechuudha.

Ergaan namicha “C” ergame kana, namichi “B” dubbisuu hin danda’u.

Sababni isaas tooftaa “hashing” fi “encrypting” jedhamuun icciiteffamee jira waan ta’eef.

Kana jechuun, gosa moosaajii filattee itti fayyadamaa jirtu irratti hundaa’a jechuudha.

Moosaajiin ogeessota gaggaariin barreeffameeru, icciitii keessan isiniif eeguu danda’a, kuun garuu isiniif eeguus, dhabuus danda’a jechuudha.

Moosajiilee kanneenitti namni tokko qofti qofaa isaatti itti fayyadamuu hin danda’u.

Sababni isaas moosaajileen kunniin hojjachuuf, namoonni hedduun naannawa tokko jiraatan moobaayila isaanii irraa qabaachuu barbaachisa.

Walumaagalatti, haala kanaan namoota hanga meetira 100-200 irra jiran wal qunnamuu danda’u.

Garuu, yoo itti fayyadaman moosaajiilee kanneenii baay’ate, ergaan nama tokkoo hanga maayiloota hedduu deemuu danda’a.

Moosaajiileen tajaajila kana laatanis;

  • Firechat
  • The Serval Mesh
  • ZombieChat
  • Signal Offline Messenger
  • Vojer

Moosaajilee kanneenitti fayyadamnee firaa fi aantee keenyaf ergaa fi odeeffannoo dabarsuu dandeenya.

Maddi;http://www.arsicha.info