Maayikroosoft hojii ‘Siistama Opireetiingii’ bilbila ismaartii Wiindoows 10 addaan kute

Finfinnee, Fulbaana 30-, 2010 (FBC) Maayikroosooft Siistaama Opireetiingii’ bilbiloota ismaartii oomishuu dhaabuusaa beeksiseera.

Kampaanichatti hogganaan Windows 10 fuula tiwiitaraa isaanii irratti akka barreessanitti Maayikroosooft kana booda bilbiloota mobaayilaa ismaartiif ‘siistama Oppireetiingii Windows 10’ hojjachuutti xiyyeeffannoo hin-kennu.

Hogganaan Wiindoows 10 Jooy Beelfiyar bilbila ismaartii ani ofiikoo itti-fayyadamu siistama Opireetiingii irraa gara Andirooyidiitti jijjiireera jedhaniiru.

2-maayikroosooft_22.jpg

Siistama Opireetingii Mobaayilaa Wiindows 10 kanaan fayyadamtoonni karaa salphaa kompiwtarootaa fi bilbiloota ismaartii isaanii irratti ‘appilikeeshiniiwwan’ wal-fakkaataa fayyadamuu akka danda’an gochuun qalbii isaanii hawwachuuf yaadamee ture.

Ta’us hanga yaadame milkaa’uu hin-dandeenye jedhameera.

Siistamni Opireetiingii Wiindoows Ebilaa hanga baatii Waxabajjii gidduutti gaheen gabaa addunyaa irratti qabachuu danda’e dhibbantaa 0.03 qofa ta’uu isaa kaampaaniin qorannooo IDC jedhamu beeksiseera.

Baay’inni meeshaalee elektirooniksii Siistama Oppireetiingii Wiindoows 10 fayyadaman xinnaa ta’uu kan beeksise kaampaaniin qorannoo kun, kanarraa kan ka’e dhiheessitoota neetworkii mobaayilaa fi rabsitoota biratti barbaadamummaan isaa xiqqaadha jedheera.

Gama maamiltootaan wayita ilaalamus Siistamni Opireetiingii kun akka siistama Andirooyidii fi IOS tajaajiloota gaarii hin-kennu jedhameera.

Hogganaan Wiindoows 10 Jooy Belfiyar Maayikroosooft Siistama Opireetiingii Wiindoows 10 dhiheessuu dhaabus siistama opireetiingii bilbiloota ismaartiif ta’u dhiheessuusaa guutumaan guutuutti akka hin-dhaabne ibsaniiru.

Kaampaanichi waggaa kana kalaqa Wiindoows 10 Andiroomeedaa jedhamu haaraa hojjataa akka jiru kan beeksise yoo ta’u, hojiin Wiindoows 10 kun kompiwtaroota akaakuu hundumaa irratti akka hojjatu himameera.

Siistamni Opireetiingii kun waggaa dhufu gabaadhaaf akka dhihaatu eegama.

Madda: BBC