Konkolaattota daa’imman gara kutaa wal’aansa baqaqsanii wal’aanuu wayita seenan konkolaachisanii ittiin seenan hojiirra oolan

Finfinnee, Onkololeessa 1, 2010 (FBC) Hospitaalli Daa’immanii Saan Diyaagootti konkolaattotni daa’imman gara kutaa wal’aansa baqaqsanii wal’aanuu wayita seenan konkolaachisanii ittiin seenan hojiirra oolan.

Konkolaatonni kunniin teeknoolojiin kan too’ataman (remote Controlled) ta’uunsaanii himameera.

Konkolaattonni hospitaala daa’immanii keessa jiran kunniin ogeessa fayyaan too’annoon kan taasifamuuf yoo ta’u, qaama sagantaa da’imman dhibamoon gara kutaa wal’aansaa osoo hin-seenin dura akka bashanannaniif qophaa’eeti.

Sagantaa kanaan daa’imman gammadoo wayita ta’an maatiin isaaniis daa’imman isaanii wayita itti tolu arganii gammaduu isaanii ogeeyyiin fayyaa hospitaalichaa himaniiru.

Konkolaattonni kunniin dhabbata seera raawwachiisu achuma Saan Diyegoo keessa jiruun akka arjoomaman eerameera.

Madda: Rooyitars