Tajaajilli Feesbuukii fi Inistaagiraam galgala adda citeet ture

Finfinnee, Onkololeessa 2,2010(FBC) –Feesbuukii fi Instaagiraam kaleessa adda citaniit turan.

Sa’aawwaniin booda garuu lamaanuu gara tajaajila idilee isaaniitti deebi’aniiru.

Dhaabbanni miidiyaa hawaasummichaas Feesbuukii fi Insaagiraamiirratti rakkoon addaan cituu isa mudatee akka ture beeksiseera.

Odu himaan dhaabbatichaa akka beeksisanitti rakkinicharraa kan ka’e namoonni muraasni ammas Feesbuukii fi Instaagitraamii akka duriitti fayyadamaa hin jirani.

Tajaajilichas gara idileetti deebisuuf carraaqqin taasifamaa jira.

Daayreektarri Daawon (DownDetector.com) akka beeksisetti sababii addaan cituu tajaajilichaatin jiraattota addunyaarraa komii kaasiseera.

Rakkinichi namoota muraasarra kan qaqqabe yammuu ta’u, hedduu isaaniitirra ammoo fuullisaa muraasni hojjechuu dhabuu fi ariitin hir’achuu isaan mudateera.

Namoota Feesbuukin nuuf hojjechuu dideen gabaasan keessaa %40 guutumatti dhaabbachuusaa kan himan yammuu ta’u, %36 ammoo gara marsichaa galuu fi ba’uuf rakkachuu isaanii ibsan.

Inistaagiraam ammoo namoota gabaasaniif keessaa %25 gara marsichaa galuuf kan rakkatan yammuu ta’an, %51 ammoo odeeffannoowwan fuula marsichaarratti argatan ilaallachuu akka dadhaban ibsaniiru.

Maddi; Haafiingitan poost