Chaayinaan buufata poolisii roobootidhaan hojjetu ijaarufi

Finfinnee, Sadaasa 4,2010(FBC)-Chaayinaan yeroo yerootti teknolojii jireenya lammiileeshee salphaa taasisan kalaquun hojiirra oolchuu itti fufteetti.

Odeeffannoon toorri intarneetii the nextweb jedhamu akka ifoomsetti, Chaayinaan buufata poolisii roobootidhaan hojjatu ijaaruf akka ta’e beeksiseera.

Buufatni poolisii kun roobootiin qofa tajaajila kan kennu yemmuu ta’u, magaalota gurguddoo Chaayinaan qabdu keessaa yeroodhaf magaalaa tokko keessatti hundeeffama.

Keessattuu hojiilee kanneen akka tajaajilamtoota galmeessuu fi qorannoo konkolaattotaa qulqulleessuu irratti xiyyeeffachuun kan hojjatu ta’a.

wuhan2.jpg

Tajaajilli kun hojjattoota poolisii kan hin hirmaachisne ta’uu isaatin torbeetti guyyaa 7 fi guyyaatti sa’aatii 24 hojjata.

Tajaajilamtoonnis sa’aatii laaqanaa dabalataatti sa’atii barbaadanitti deemanii tajaajila akka argatan isaan taasisa.

Roobootiin kunimmoo fuula tajaajilamtootaa akka waraqaa eenyummaatti galmeessuun kan itti fayyadamu waan ta’eef yeroon waraqaa eenyummaa agarsiisuu, galmeessisiisuu fi irkaneessuunfaa hin barbaachisuu jedhameera.

Hojii kanas fulduratti babal’isuudhaf yaadameera.

Maddi;https://thenextweb.com