Saamsang televiizhinii abbaa iinchii 146 ifoomse

Finfinnee,Amajjii 1,2010(FBC)- Saamsang televiizhinii abbaa iinchii 146 agarsiisa teeknooloojii Laas Veegaasirratti dhiyeesse.

Televiizhinii haaraa kanaaf moggaasni “The Wall” jedhamu kennameefira.

Ogeeyyin teeknooloojii akka jedhanitti garuu gatiin televiizhinii kanaa baay’ee qaala’aa ta’uu mala.

Saamsang garuu akkaataa fedhii maamiltootatiin guddinaa fi xiqqeenyasaa ilaallee oomishuu dandeenya jedheera.

Teeknooloojiin televiizhinii ifoome kun ibsaa duubatiin ala suuraalee gaggaarii muul’isuu dandeessisa.

Kanaan dura Soonin bara 2012 teeknooloojii walfakkaataa hojjetee ifoomsus, gatiin isaa baay’ee guddaa ta’uu isaatin amma ammaatti gabaarra hin oolchine.

Ogeeyyonni akka jedhanitti, teeknooloojii akka Saamsang ammaa kanaan skiriinii maaykiroo LED isaa oomishuun ni ulfaata.

Kunis maashinaan kan walirra kaa’amu ta’uu isaati.

Iskiriinii televiizhinii tokkoof miiliyoonan walirra kaa’utu nama barbaachisa. Sanatu ulfaataa isa taasisa.

Saamsang garuu waan haaraa akka uumee fi hojicha akka salphisetu eerame.

Saamsang gatii televiizhinii ammaa kana hin ifoomsine.

Hiisans bara kana televiizhinii walfakkaataa abbaa iinchii 150 ifoomsera.

Dhaabbatichi gatii isaa ifoomsuu baatus, abbaan iinchii 100 Doolaara kuma 10 akka ta’e eerameera.

Teeknooloojii televiizhinii Saamsang ammaa kanaan waan friijii keessa jiru ilaallachuu dandeessu.

Sun garuu friijii walfakkaataa of keessaa kaameeraa qabu yoo qabaattani.

Maddi; BBC