Feesbuukin odeeffannoowwan maxxanfaman hir’isuufi

Finfinnee, Amajjii 4,2010(FBC)-Feesbuukin odeeffannoowwan maxxanfaman hir’isuufi.

Gochaan kunis yeroo fayyadamtootaa xiqqeessufi jedhameera.

Maxxansoonni dhaabbilee daldalaa, beeksisaa fi miidiyaa tarkaanfii kanaan xiyyeeffannaa keessa galaniiru.

Jijjiirramni kunis torbeewwan itti aananitti kan hojiirra oolu ta’aan eegama.

Kun ammoo beekamtii dhaabbileen miidiyaa hawaasummaarratti qaban gadi buusuu malaan sodaatameera.

Maark Zuukarbarg; hundeessaa fi hoji gaggeessan Feesbuukii komiin hawaasarraa isaan qaqqabuu ibsaniiru.

Komiin kunis maxxansoonni dhaabbilee daldalaa, miidiyaa fi beeksisarraa gara miidiyaa hawaasummaa Feesbuukii kanatti ergaman namoota dhuunfaarratti dhiibbaa uumaa jiruudha.

Ergaawwan isaanii qunnamtii namoota dhuunfaa hir’isaa jiruuni komiin kan dhiyaate.

Akka ibsa Maark Zuukarbarg laatetti barreeffamoonni hawaasaa ni jajjabeeffamu.

Kunis dirree yaada ofii ibsachu ni cimsa jedhameera.

Qaamonni kaan garuu dhababilee daldalaa, beeksisaa fi miidiyaarraa galii dabalataa argachuu waan barbaade fakkaata jedhaniiru.