Hoo’a laaptooppii hiri’isuuf maal gochuu qabna?

Finfinnee, Gurraandhala 6,2010 (FBC) -Baay’een keenya laaptooppii waajjirattis ta’e mana keenyatti hojilee gara-garaa ittiin hojjachuuf sa’aatii dheeraaf nifayyadamna.

Laaptooppiin keenya kunammoo sa’aatii dheeraaf wayita itti fayyadamnu akka malee hoo’uu danda’a.

Fayyadamtoonni laaptooppii dhibbantaa 90 ta’an laaptooppiin isaanii akka malee akka hoo’u dubbatu.

Hoo’iinsi garmalee kun ammoo laaptooppiin keenya sirriitti akka hin-hojjenne qabiyyeen isaa keessaa akka miidhamu gochuu danda’a.  

Maloota armaan gaditti tarreeffaman laaptooppiin keenya akka malee akka hin-hoo’ine gochuu danda’an hojiitti hiikuun umurii laaptooppii keenyaa dheeressuu dandeenya.

Itti-fayyadama humnaa: Laaptooppii irratti wayita hojjannu Chaarjii irra keenyee yoo ta’e humna olaanaa akka fayyadamu waan godhuuf laaptooppiin keenya akka malee akka hoo’u godha.

Kana ittisuufis filannoowwan task baarii laaptoppii keenyarra jiran keessaa humna qusachuu kan dandeessisan filachuun humna akka qusatu gochuun laaptooppii keenya akka malee hoo’uurraa eeguu qabna.

Meeshaa qilleensa afuufuun (Air Compressor) yero yerootti qulqulleessuu: Bakkee awaarri jirutti hojjanna yoo ta’e qaawwaa laaptooppiin keenya qabuun awwaarri seenee cufuun akka malee akka hoo’u gochuu danada’a.

Kanaafis laaptooppii keenya meeshaa qilleensa afuufuun (Air Compressor) yero yerootti qulqulleessuun umurii laptooppii keenyaa dheeressuu dandeenya.

Bakka irra keenyu filachuu: Baay’inaan Laaptooppii fayyadamuuf akka nuuf mijatutti    sireerra yookaan soofaarra keenyee fayyadamna.

Waantonni lallaafoon garuu hoo’i laaptoppicha keessaa  akka hinbaane dhorkuun hoo’ichi gara keessa  laaptooppichaatti akka deebi’u waan godhaniif qaamni keessaa Laaptooppichaa hoo’aan akka miidhamu godhu.

Kanaaf Laaptoioppii wayita fayyadamnu waantota jajjabboo akka xarabbeezaa irra kaa’uun fayyadamuun gaariidha.

Laaptoppicha guutumaan guutuutti dhaamsuu: laaptooppii keenya yeroo itti hin-fayyadamnetti guutumaan guutuutti dhaamsinee kaa’uun laaptooppiin keenya garmalee akka hin-hoo’ine godha.

Laaptooppicha deebi’een itti fayyadama jechuun guutumaan guutuutti osoo hindhaamsin dhiisna yookaan istaandbaayiirra keenya yoota’e laaptooppicha garmalee hoo’isa.

Kanaaf laaptooppii keenya yeroo itti hin-fayyadamnetti guutumaan guutuutti dhaamsuutu gorfama.

Madda: geekfreak.com