Maaykiroosooft keessatti dhiibban koorniyaa qaqqabaa jiraachun himame

Finfinnee, Bitootessa 4,2010(FBC)- Maaykiroosooft keessatti bara Faranjootaa 2010 amma 2016tti dhiibbaan koorniyaa 238 qaqqabeera jedhame.

Gucni komii dubartootaa muul’isus kaleessa hawaasaf ifoomera.

Maaykiroosooft gama isaatin komichi maqaa balleessudha jedheenira.

Dhaabbatichatti ga’umsa kan hin qabaatin yoo hojiirraa hir’ifaman, daballiin mindaa fi guddinni yoo hin laataminiif hafe laafina isaanii dhiisanii dhiibbaa koorniyaatin maqaa na balleessutti fiigaa jiru jedheera.

Dhaabbanni teeknooloojii moosaajii jabaan kun waajjirri muummeesaa Ameerikaadha.

Dhaabbaticharratti komiin walfakkaatan bara Faranjootaa 2015 ka’eera.

Komiin kunis Mana Murtii Federaalaa Siyaatilitti dhiyaatet ture.

Baras namoonni jajjaboon dhiira dabalatee hojiirraa ari’amaniiru.

Sababiin hojiirraa ari’amuu isaaniimmoo dubartoota miidhaa jiraachuu isaanitiini.

Abbootin alangaa dhimmicha ilaallumaleen dhiibaa jiru.

Maaykiroosooftis komiin baay’achuu isaatin kaleessa akkaataa mindeessaa fi hojimaata bulchiinsa namaasaa ifoomsera.

Qorannaan ammaa dubartoota 8000 akka hammatus eerameera.

Qorannaan kun ega xumurameen booda dhimmichi mana murtiitin kan ilaallamu ta’a.

Akka dhaabbatichaatti dubartoota guca komii dhiibbaa koorniyaa guutan 118 keessaa kan sirrii ta’ee argame kan 1 qofa.

Abbaan alangee akka jedhutti, gaaffii mana murtiitin dubartoonni guca komii dhiibbaa korniyaa guutan hedduudha.

Dhaabbatichi garuu rakkinichi jiraachuusaa amanuu hin barbaadu jedheera.

Amma dhuma bara Faranjootaa darbetti Maaykiroosoof hojjettoota 74,000 qaba.

Maaykiroosooftis ta’e manni murtichaa dhimmichi amma fala argatutti eenyummaan dubartoota komatanii fi icciitin dhaabbatichaa akka hin ifoomne waliigalaniiru.

Maddi; www.reuters.com