Hundeessa fi abbaan qabeenya Feesbuukii Zuukirbargi odeeffannoon isaa dhuunfaa sakatta’amuu hime

Finfinnee Ebila 4,2010 (FBC) Hundeessan fi abbaan qabeenya Feesbuukii Zuukirbargi feesbuukin isaa bakaanbirigi fi laatakaa sakatta’amuu beeksisee jira.

Haala kanaanis namoota odeeffannoon isaanii sakatta’ame miiliyoona 87 keessa tokko ta’ee jira.

Dhimma kana kan dubbate Zuukirbargi guyyaa lammaffaa mana maree seera murtuu ameerikaatti gaaffii dhiyaateef deebii keennuf yeroo argametti jedhameera.

Miseensi mana marichaa Annaa Ishoo, yeroo odeeffannoon feesbuukii namoota baay’ee sakatta’amu keetis sakatta’amee jiraa? jettee gaffattee turte. Haaluma kanaan innis odeeffannoon isaa sakatta’amuu mirkaneessee jira.

Gaaffii odeeffannoo fayyadamtoota feesibuukii eeguuf haala itti fayyadama isaa jijjiiruu dandeessaa jedhamee gaafatamus deebii quubsaa osoo hin kenniin bira darbee jira.

Erga odeeffannoon dhuunfaa Zuukirbargi sakatta’amee dhaabbaticharratti gaaffiin garaa garaa ka’aa jiraachuu himameera.

Haala kamiin odeeffannoon Zuukirbargi akka sakatta’ame beekkamuu akka hin dandeenye ibsameera.

Madda: Fosbayit