‘G Mail’ fooyyeessuf hojjetamaa jira jedhame

Finfinnee Ebila 5,2010 (FBC) Dhaabbanni ‘Google’ eleektirooniksii ergaa dabarsu ‘GMail’ fayyadamtootaf mijataa gochuu fi haala haaraan dhiyeessuf fooyyessaa jiraachu beeksiise.

Dhimmota fooyya’insi kun haammatan keessaa tokko ergaa kalaandara akka qabaatu gochuudha jedhame.

Ergaawwan galan keessaa deebiin kan itti hin kennamne mallattoo akka qabaatu gochuufis akka ta’e hubatamee jira.

Kana malees dhimma tokko ol raawwachuu akka danda’uu fi ariitin deebii deebisuu akkasumas ergaa olkaa’uu akka danda’uutti ni fooyya’a.

Fooyya’insi taasifamee yeroo xummuramee maamilootni addaa erga fayyadamanii booda fayyadamtoota hundaaf gadi lakkifama jedhameera.

Haa ta’u malee hojiichi jalqabamaa kan jiru ta’us, xummuruuf yeroo dheeraa fudhata jedhan.

‘GMail’ eleektirooniksii ergaa dabarsan yeroo jalqabaaf fooyyeeffame ta’uu ibsameera.

Madda:Verg and CANET