Kompitarri laaptooppii sim kaardii fudhatu omishamuufi jedhame

Finfinnee Ebila 8,2010 (FBC) Dhaabbanni 'Relay Jio' laaptooppii siim kaardii 4G fudhatu omishuuf akka ta’e beeksiise.

Laaptooppiin qabiyyee haaraan oomishamu kun gabaa irratti fudhatama akka qabaatu tilmaamera.

Dhaabbanni 'Relay Jio' laaptooppii siim kaardii 4G opireeshinii window 10 kan fayyadamu ta’uu ibseera.

Dhaabbatichi kanaan dura bilbila sochootuu ‘J.I.O.FON’ jedhamu siimkaardii 4G nyaatu omishuun gabaa Hindiif dhiyeessee fudhatama olaanaa argatee jira jedhameera.

Akka gabaasa ikoonomokisi taayimsitti 'Jio' kompitara haaraa omishu gabaa irra oolchuuf dhaabbata teekinooloojii Ameerikaa Kuwalkam waliin dubbachaa jira.

Dhaabbileen lamaan omisha laaptooppii abbaa siim kaardii irratti kan walii galan yoo ta’u, yeroo dhiyootti omishuun ni eegalama jedhameera.

Laaptoopichi omishamee gabaaf yoom akka dhiyaatu wanti himame hin jiru.

Madda: www.techworm.net