Googil teeknooloojii sagalee nama biroo fakkeessu hojiirra oolchufi

Finfinnee, Caamsaa 6,2010(FBC)- Googil teeknooloojii sagalee nama biroo fakkeessee nama dubbisu hojiirra oolchufi.

Appilikeeshinichaan maamiltoonni tajaajila addaddaa kan argatan ta’uunis eerameera.

Teeknooloojichi walga’ii kalaqxoota idil addunyaa dhiyeenya gaggeeffamerratti, namoota rifeensa sirreeffatan dabaree qabsiisuuf hojiirra oolera.

Qunnamtii uumamaa teeknooloojidhaan deeggaruun, bilbiloota harkaatin waljijjiirraa odeeffannoo taasisuun hojii sirrii hojjechuu nama dandeessisa jedhameera.

Haata’uutii teeknooloojicha fayyadamuuf iftoominni barbaachisaadha.

Googil argannoo ammaa kanatti galteewwan dabalataa ida’uun hojiirra oolchuuf hojjechaa jiraachuu ibseera.

Teeknooloojii haaraan kun moosaajii ‘Diip Maayind Weeb Neet’ jedhamuun sagalee namootaa fakkeessee, ajaja fudhachuun keessummeessuuf sagantaalee isa dandeessisaniin hojjeta.

Maddi; bbc.com