Chaayinaan kaameeraa fuula namaa adda baasee beekun, shakkamaa namoota kuma 60 keessa ture qabde

Finfinnee, Caamsaa 7,2010(FBC)- Poolisiin Chaayinaa shakkamaa koonsartii muuziqaa namoonni kumni 60 irratti hirmaachaa turan keessa ture, adda baasuun to’ate.

Miistar A’oon umriin isaa 31 yoo ta’u, burjaajjii diinagdee raawwateen barbaadamaa tureera.
 
Kaameeran koonsarticharratti faayidaarra oole fuula isaa adda baasun isa qabsiisera.
 
Koonsartii magaalaa Naanchaangitti gaggeeffamaa turerratti weellisaa Jaakii Cheeng sirbasaa dhiyeessaa ture.

Miistar A’oonis akka nama fayyaalessaatti sirba dhaggeeffachaa ture.

Chaayinaan kaameeraa xixiqqaa fi sochii addaa to’atan miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 70 hojiirra oolchiteetti.

Shakkamaan yeroo dheeraaf barbaadamaa tures tiikkeettii seensaa bitachaa karrarra wayita turetti, kaameeradhaan argama.

Poolisiin isa barbaadaa tures battalatti suuraa kaameerichi ergeefin fuulasaa adda baasee bakka taa’etti isa qabee hidhaatti isa darbeera.

Akka poolisiin magaalattii jedhutti, shakkamaan poolisiin deeggarsa kaameeratiin namoota kuma 60 keessaa na hin qabsiisu jedheet yaada ture.

Kaameeraawwan seensarra jiran teeknooloojii addaa; fuula namaa adda baasanii beekan qabu.

Poolisiin Chaayinaa kaameeraa kiyya jalaa shakkamaanis ta’e yakkamaan hin dhokatu jechaa jira.

A’oon haadha warraa isaa waliin magaalaa Zhaangishuudhaa kiilo meetira 90 ofeti koonsarticharratti hirmaataa kan ture.

A’oon kana osoon beekee manaa hin ba’uuyyu jedheera.

Poolisiin Chaayinaa Ganna darbe kaameeraa fuula namaa adda baasee beeku fayyadamuun shakkamtoota 25 to’ateera.

Chaayinaan teeknooloojii kanaan fayyadamtee milkaa’uuf addunyaarraa adda dureedha.

Chaayinaan kaameeraawwan xixiqqaa sochii addaa to’atan amma jiran miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 70n ala, miiliyoona dhibba 4 tajaajilarra oolchuuf hojjechaa jirti.

Maddi; BBC