Agarsiisni konkolaattota baacaa Landanitti banameera

Finfinnee, Waxabajjii 4,2010(FBC) -Mata dureen agarsiisa konkolaattota maarraxaa bara 2018 gosa ariitidha.

Agarsiisa kanaan konkolaattonni ariitii addaddaa qabanii fi gosoota 125 hammatamaniiru.

Akkaataa ramaddii ariitii isaanitiin; ariifataa, ariitii fooyya'aa, baay'ee ariifataa, irra caalaa baay'ee ariifataa, baay'ee baay'ee ariifataa fi ariitidhaan amma ammaatti kan gita hin qabne jedhamuun qoodamaniiru.

Waliigalaan konkolaattonni gatiin isaanii olaanaa ta'ee fi maarraxaa yookin baacaa kumaan lakkaa'aman agarsiisicharratti dhiyaataniiru.

Konkolaattonni agarsiisicharratti dhiyaatan akaakuu, bifa, miidhagina, bocaan gargari.

Agarsiisni bara darbee milkaa'aa waan tureef baranammoo konkolaattonni moodeela durii fi haaraa; kan baacaf tajaajilan dhiyaataniiru.

Maddi; CGTN