Konkolaatan tajaajila manaa fi kan birootif oolu agarsiisaf dhiyaate

Finfinnee, Waxabajjii 5,2010(FBC)- Konkolaataan ammayyaa fi maarraxaa kaleessa Chaayinaatti agarsiisaf dhiyaatera.

Konkolaatichi dheerina meetira 16 qaba.

Diizaayiniisaa kan hojjete diizaaynara Jarman; Loowiij Koolaaniidha.

Konkolaatan kun meeshaalee mana keessaa kan hammate waan ta'eef, akka mana sochootuuttis ni tajaajila.

Al takkatti namoota 10 simatee keessummeessuu kan danda'u konkolaatichi; qabbaneessituu qilleensaa, soofaa, teessuma, siiniimaa ammayyaa fi bilcheessaa of keessaa qaba.

Gubbaan isaa akka iddoo bashannanaatti kan tajaajilu yammuu ta'u, keesson isaammoo bakka qaama itti sukkuummatan ni qaba.

Bal'inni keessoo isaa skuweer meetira amma 40 ni ta'a.

Konkolaataa ammayyaa kana hojjechuuf waggoota 5 fi ogeeyyota damichaa 3 gaafateera.

Dhaabbanni Jarman kun manneen sochootuu tajaajila waayfaay dhaloota 5ffaa guuttatan hojjechuuf akka karoorfates ibseera.

Konkolaataa ammayyaa fi baacaa kana bituu namni barbaade Doolaara Ameerikaa miiliyoona 2.9 baasutu irraa eegama.

Maddi; Piippils Daylii Chaayinaa