Feesbuukii tajajaila oduutif kan fayyadaman xiqqaadha jedhame

Finfinnee, Waxabajjii 7,2010(FBC)- Feesbuukii tajajaila oduutif kan fayyadaman xiqqaadha jedhame.

Waatisaappiin ammoo Feesbuukiirra sadarkaa fooyya’aarraa akka jiru eerameera.

Kunis gabaasa waggaa oduu diijiitaala 7ffaa irratti kan dhiyaate.

Tajaajilamtoonni oduu Feesbuukiirraa funaanuu dhaabanii, ragaa namoota dhuunfaa guuruu, mormiiwwanii fi waljijjiirraa odeeffannoorratti waan xiyyeeffataniifi jedhameera.

Qorannichaan sadarkaa addunyaatti namoonni akkamiin oduuwwan ilaalu kan jedhu irratti xiyyeeffatameera.

Yuunvarsiitii Ookisfoorditti kan argamu gareen qorattoota gaazexeessitoota Rooytars, qorannicha sadarkaa addunyaatti gaggeessuuf biyyoota 37 keessa namoota jiraatan kuma 74 gaafateera.

Namoonni naannoo biyyoota guddatanitti argaman oduudhaf Waatisaappii, Snaapchaatii fi Inistaagiraamii fayyadamu.

Waggoottan 4n darbanitti lakkoofsi tajajailamtoota Waatisaappii %15n akka guddatu kan ibsame yammuu ta’u, lakkoofsi fayyadamtoota naannoo biyyoota nageenyi isaanii isaan yaachisu keessa jiraatan ammoo sanaa ol akka dabaluu malu eerameera.

Ameerikaatti namoonni Feesbuukii oduudhaf fayyadaman kan bara Faranjootaa 2017rraa %9 gadi bu’eera.

Qorannichaan namoonni %54 ta’an odeeffannoowwan sobaatin akka yaadda’aa jiran ibsaniiru.

Awrooppaanonni fi Eeshiyaanonni %60 ta’an oduu sobaa kana dhaabsisuuf mootummaan tarkaanfii fudhachuu akka qabu ibsaniiru.
Qorannaa kanaan namoonni hammataman oduu dhugaa televiizhiniirraa akka argachaa jiranitti amanu.

Maddi; BBC