Namtichi sooftiweerii gaabbisu maashina nam-tolcheen hojiirraa ari’ame

Finfinnee, Adoolessa 04,2010(FBC)-Maashinni nam-tolchee yeroo ammaa kanatti baankota, buufata baaburaa, hoteelotaa fi dhaabbilee biroo baay’ee keessatti tajaajila kennaa jiraachuu ni beekkama.

Kana hordofee nam-tolcheen kunneen gara fuula duraatti nama bakka bu’uun hojii hunda raawwachuu danda’u yaaddoo jedhu namoota baay’ee biratti umera.

Ameerikaa bulchiinsa Kaalifoorniyaatti Abrahaam Daa’aloo kan jedhamu gabbisaan sooftiweerii hoji gaggeessaa duraan sirni koompitaraan walii galteen waan hin haaromneef ajaja maashina kanaan hojiirra akka ari’amu ta’ee waardiyyootan iddoo hojii gallakkisee akka bahu godhameera.

Hoji gaggeessan fi daayreektarri isaa yeroo rakkoon kun umaametti homaa isa gargaaruu hin dandeenye.

Abrahaam haalli kun dhaabbileen maashinoota nam-tolcheetti hirkachuu agarsiisa jechuun barnootni irraa fudhatamuu qaba jedheera.

Maddi:techworm