Fana: At a Speed of Life!

Obbo Fiqaaduu Tasammaan ergaa baga geessanii dabarsan

Finfinnee, Waxabajjii 8, 2016 (FBC) –Itti Gaafatamaan Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Faqaaduu Tasamnaan Ayyaana Iid Al Adaha waggaa 1445ffaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniiru.

Obbo Fiqaaduun, Iid Al Adahaan humna guddaa araarri fi dhiifamni qabu gochaan kan dhugoomsedha jedhan.

Guutuun ergaa isaanii haala armaan gadiin dhiyaatera

Kabajamtoota hordoftoota amantaa Musliimaa naannoo fi biyya keenyaa, baga guyyaa kabajamaa mallattoo araaraa fi dhiifamaa kan ta’e Ayyaana Iid Al Adahaa waggaa 1445ffaa dhaaf nagaan ittiin isin gahe, baga waliin nu gahe jechuun fedha.

Iid Al Adahaa Arafaan ayyaana guddaa ummatni musliimaa gammachuuf mararfannaa ol’aanaadhaan kabajatu yoo ta’u, guyyaa kun qormaata keessa obsaa fi kutannoodhaan cehuun, kaayyoo amananiifis abboomamaa ta’uun milkaahinatti akka nama qajeelchu gochaan kan itti mul’ate guyyaa ulfeeffatamaadha.

Ayyaanni Iid Al Adahaa hordoftoota amantichaa biratti ayyaana aarsaa jedhamuun beekama. Nabi Ibraahim ajaja rabbi biraa itti dhufe guutanii ilma hedduu jaallatan aarsaadhaaf kan itti qopheessan, miira keessoo isaanii injifatanii ajaja rabbii raawwachuuf cichoomina agarsiisaniin araaraa fi dhiifama rabbii kan itti argatan yoo ta’u, murtoo qormaataan guutamee fi dhiifamaan goolabame kana yaadachuunis Iid Al Adahaan sirnoota garaa garaatiin miidhagee wagga waggaadhaan kabajama.

Qormaatilee dandamatanii kaayyoo sirrii ta’eef of kennuu, araarri fi dhiifamaanis iccitii milkaahinaa ta’uu kan nu barsiisu guyyaan kun imala jireenya keenya har’aatiif galaa ta’ee kan nu tajaajiluu fi barsiifata kallattii qajeelummaa akeekudha.

Kabajni ayyaana Iid al adahaa hariiroof walitti dhufeenya ilmaan namaa jabeessuu fi hedduuwwan gammachuudhaan walitti dhiyeessuun gamatti sirna maaddii waliif qooduu hawwataa ta’een inni qabu isa qabne gargaaree, kan dhukkubsates wal gaafatee fi wal cinaa dhaabbatee gaarummaa jaalalaan guutame itti waliif hirudha.

Kabajamtoota ummata naannoo fi biyya keenyaa,

Duudhaalee gaggaarii bu’uura tokkummaa fi utubaa waliin jireenyaa ta’an hedduudhaan kan badhaate biyyi keenya Itoophiyaan daandii jijjiiramaa milkaahinoota hedduudhaan dabaalame qabattee fuula duratti imaluu irratti argamti. Imalli jalqabame kun dhugoomee mul’atni qabames akka milkaahuuf kutannoof xiiqii ol’aanaadhaan hojjachuun, qindoomina ol’aanaadhaanis tarkaanfachuun dirqama dhaloota har’aati.

Biyya cimtuu fi kabajamtuu seenaa hiyyummaa bu’uuraan jijjiirtee badhaadhina hunda galeessattti tarkaanfatte ijaaruudhaaf dhimmoota qormaata imala keenyaa ta’an waloodhaan qolachaa, araaraa fi dhiifamaan rakkoolee jiran hiikkachaa tokkummaaf obbolummaa dhugaatiin hojjachuu qabna.

Garaagarummaa irraa gara tokkummaatti, hirkattummaa irraayis oomishtummaatti cehuudhaan Itoophiyaa tumsa ilmaan isheetiin kabajaa fi birmadummaa guutuu goonfatte dhugoomsuuf miira gootummaa fi ilaalcha biyyaalessummaatiin dabaalamnee injifannoo caalmaaf hojjachuun, marii fi marabbaadhaanis rakkoo keenya furachuu aadeffachuun qabna.

Nagenyi naannoo fi biyya keenyaa itti fufiinsaan waara’ee misoomni eegalames akka galma gahuuf hirmaannaaf gahee nurraa eegamu hundaa qixaan akka bahannu dhaamuun fedha.

Xumura irrattis ayyaana Iid Al Adahaa waggaa 1445ffaa yemmuu kabajnu aadaa waliin jireenyaa ibsituu eenyummaa keenyaa ta’e daran cimsuu, akkaataa qajeeltoo amantichaatiinis kan rakkate gargaaruu, kan wal dhabe araarsuu fi dhiifataa dhugaa labsuun gammachuun akka dabarsitan ergaa koo dabarsaa ayyaanichi kan nagaa fi milkaahinaa akka isiniif ta’un hawwa.

Ayyaana Gaarii
Fiqaaduu Tasammaa
I/G Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.