Fana: At a Speed of Life!

Pir. Shimallis Abdiisaan ergaa baga geessanii dabarsan

Finfinnee, Waxabajjii 8, 2016 (FBC) –Pireezidaantiin Mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan Ayyaana Iid Al Adaha waggaa 1445ffaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniiru.

Ayyaanichi ayyaana obbolummaa, jaalalaa, tokkummaa fi waloomaa akka ta’u hawwaniiru.

Guutuun ergaa isaanii haala armaan gadiin dhiyaatera.

Iid Al Adahaan ayyaana guddaa hordoftoota amataa Islaamaa biratti kabajaafi jaalala ol’aanaadhaan ayyaaneffatamu, guyyaa araarrii fi dhiifamni rabbii guddaa itti mul’ate ta’uudhaanis ulfina guddaadhaan yaadatama.

Ajaja rabbii qixaan fudhachuu, isaafis abboomamuun gochaan kan itti mul’ate Iid Al Adahaan guyyaa Nabi Ibraahim tokkicha ilma isaa akka qaroo ijaatti mararfatuufi umrii isaa wagga 95 booda argate Ismaa’eliin ajaja rabbi biraa itti dhufe guutuuf jecha aarsaaf itti qopheessedha.

Ismaa’elis ajajni Rabbiin biraa dhufe akka raawwatamuuf abbaa isaa Nabi Ibraahimiif abboomamee mamii tooko malee aarsaa ta’uuf dabarsee of kenne. Murtee kutannoo guutameenis Ibraahim gaara Arafaa irratti ilmasaa aarsaa gochuuf wayita qophaa’u, Rabbi guddaan murtoo Ismaa’el aarsaa akka ta’uuf dabarfame Hoolaa qalmaatiin bakka buusee Ismaa’eliin du’arraa baraaruun rahmatummaaf dhiifama isaa gochaan agarsiise.

Taateen kun ajaja Rabbiitiif abboomamuun kabaja ta’uu kan agarsiiseefi rahmatummaan Rabbin dhala namaaf qabus bal’aa ta’uu kan mirkaneesseedha.

Guyyaa dinqisiisaan ayyaana Iid Al Adahaa (Arafaa) sirna ho’aan kabajamaa dhalootaa dhalootatti darbaa as ga’e kun bu’uura cimaa kan qabuu fi hordoftoota Amantaa Islaamaa biratti qajeeltoo Amantichaa karaa eegeen wagga waggaan kan kabajamudha.

Murtoo cimaan Nabi Ibraahim ajaja Rabbii guutuuf murteessan daandii qajeelummaa qabanneefi itti amanne irratti aarsaa kamuu kaffaluuf qophaa’oo ta’uu akka qabnu kan nu barsiisu, araarri Rabbiin biraa bu’es jaalala, abboomamuu, araara buusuu, obsaafi tokkummaan daandii gara injifannootti geessu ta’uu kan nu barsiisedha.

Hordoftoonni Amantaa Islaamaa hundi baga guyyaa rahmataa fi araaraa, tokkummaa fi dhiifamaa kan ta’e ayyaana Iid Al Adahaa waggaa 1445ffaa nagaan geessan; baga waliin geenye jechuun barbaada.

Amanamummaafi qajeelummaan; waliif obsuufi waliif dhiisuun daandii warra injifannoo gonfamaniiti. Ijaarsi biyya keenyaa yeroo ammaa irra geenyee jirrus kuufama qormaatota darbee marii dhiifamaa fi araaraan furree biyya hunda keenya fakkaattuufi hundaan hundaaf ijaaramte milkeessuuf cichinee hojjechuu qabna.
Marii fi araara biyyaalessaa biyyi keenya gaggeessuuf hojjechaa jirtu boqonnaa wal waraansaa cuufnee dhiifamaa fi araaraan ce’uuf kan nu gargaaru tarkaanfii murteessaa biyyi keenya fudhatte ta’uu hundi keenya hubachuu qabna. Dhaloota dhufu qormaatota kuufamaniifi idaa osoo hin taane biyya badhaate daalchisuu qabna.

Aadaa hojii keenya fooyyessuun hiyyummaa moo’achuufis uummata naannoo keenyaa qindeessinee Ganna Roobaan, Bona copha bishaaniif jal’isii fayyadamnee wabii nyaataa mirkaneessuuf hojiin hojjechaa jirrus daandii milkaa’inaa irra jiraachuu keenya kan mul’isedha.

Kabajamtoota uummata naannoo keenyaa nageenya naannoo keenyaa waaressuufi badhaadhina eegalle milkeessuuf kutannoon kan hojjennu ta’uu ibsuun barbaada. Nageenyi naannoofi biyya keenya ni waara’a, misoomni rogdaneessi eegalles ni milkaa’a. Kanammoo jechaan qofa osoo hin taane uummata keenya waliin taanee gochaan mirkaneessaa jirra.

Hordoftoonni Amantaa Islaamaa guyyaa Ayyaana Iid Al Adahaa (Arafaa)tti gaarummaafi jaalala dhugaa waliif agarsiisuu, isa rakkate gargaaruu, kan daare uffisuufi kan dheebote obaasuun gocha eebbifamaa kanaan dura taasisaa turtan cimsuun Amantoota biroo waliinis tokkummaa jabeessuun imala eegalle milkeessuu keessatti ga’ee keessan akka ba’attan waamicha koo dhiyeessaa ayyaanni Iid Al Adahaa (Arafaa) waggaa 1445ffaa kan nagaa, gammachuufi badhaadhinaa akka ta’un hawwa. Eid Mubaarak!

Oromiyaa ni ijaarra!
Itoophiyaa ni utubna!
Gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina!
Waaqayyos nugargaara!
Shimallis Abdiisaa,
Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Waxabajjii, 2016

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.