Fana: At a Speed of Life!

Agatt Qokol Gaabossa makaado Seeco Xayyossek Lakal 5 Ayroh Addat Dibuk 150 Miliyoonih Birri Geytime – Nahjarsi Malak Dr. Abiy Acmad

Addis Ababa, Qado Dirri 22, 2012 ILL (FBC) Agat Qokolih MakaadoXissiiteek Lakal 5 Ayroh Addat Dibuk 150 Miliyoonih Birri Gaabowam Xiqeh yanim Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Qaddoose.

Nahasi Malak Is Facebookih Galil Elle Qaddoosennal, “Agat Caddok Qokol Makaado Xissimteeh 5 Ayroh Addat Dibuk Itiyoppiyah Ummattak Gaba Maqaane edde Nabalu Dudne” Axcuk Qaddoose.

Aham Fanah Alaatitte Qokol Edde Ossime Kal Baaxoh Addak 150 Miliyoonih Birri Gabowam Xiiqeh Yanim Kassiise.

241 Alfih Daga Yakke Mari Kaaduk Baaxoh Addak Telekom Katuk 2.7 Miliyoonih Birri Gaaboseenih Yaniinim Yiysixxige.

“Baxsa Le Gurral Tanih Tan Itiyoppiya Gidbaabini Uddur Sitta Catak Mayso Orbisenno Axcuk Tatrusne Farmol, Ossimiyya/Meddemer Mabla Qaduuk Elle Nuble Saami Kinni” Axcuk naharsi Malak Tatruseh Yan Farmol Qaddoose.

Inkih Tan Ummatta Abneh Nan Seecoh Neh Oggolteenimih Gadda Siinih Gacisa, “Doolat Qaddosseh Tan Qokol Gaaboysiyyih Gitittel Abak Geytimtan Qokol Bisoh Haysa Axcuk Kassiise.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.