Fana: At a Speed of Life!

Biritaniyah Doolat Koroonah Vayresik Gexxaamah Ummatta Buxak Akah Awqe Waytannah Abte

Addis Ababa, Qado Dirri 15, 2012 ILL (FBC) Biritaniya Koroonah Vayres Abab Fixix Kalalittuh 66 Miliyon Takke Baaxo Xaylo Buxak Akah Awqe Waytannah Margaqa Tatrusse.

Tama Baxaok naharsi Malaakah yan Booris Jonsen Ta Caagiida Wagsiisaak Yeceh Yan Maybalaalaqal, Baaxo xaylo Kaxxaam Faxximtah Tan Caagiidah Akke Waytek Buxak Awqe Waanam Faxximtam Kee Faxe Qaynatih Dagar Dig  Angagoyya Abaanam Wasimteh Tanim Qaddoose.

Tahak Ugut Abak Masruf Xaamiyya, Biyaakita Mara Qokloonuh, Dibuukiyah Aban Dagar Dig Angagoyya Aboonu Kee Diwa Xaamiyyah Akke Waytek Buxak Yawqeenim Duudume Waytam Yiysixxige.

Baaxo Xaylo Buxa Maraak Iroh Faxe Numu Lih Aban Angaarawak Axxeeruk Tama Vayresih Fixix Yaynukuseenim Faxximtam Yescesse.

Tahak Ugut Abak Tama Madqak Iroh Buxak Tawqeh Tan Marittet Digaala Heelonum Warse.

Away Baad caddol Koroonah Vayresiik Gexxaamah Rabteh Tan Maritteh Qadad 16 Alfi 574 Gufeh Yanim Baadak Qaafiyat Egla Tiysixxige.

Ta Vayres Yibbixeh Yan Marih Qadad 382 Alfi 108 Fanah Fayya Iyyeh Geytimam Kee 101 Alfi 857 Num Tama Vayresik Qaffotteh Geytimtam Qaddoosen.

Raceyna:- Aljazeera

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.