Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyak Islaaminna Caagiidahk Daga Raqta Malah Buxa Inkih Tan Muslimin Ummatta Salat Buxal Akah Aban Innah Fatwa Akah Yecen

Addis Ababa, Qado Dirri 22, 2012 ILL (FBC) Itiyoppiyak Islaaminna Cagaiidak Daga Raqta Malah Buxa Inkih Tan Muslimin Ummatta Salat Buxal Akah Abtannah Margaqa Tatrusen.

Tama malah Buxa Teceh Tan Maybalaalaqal, Koroonah vayres Abak Geytima Fixiixik Gexxaamah Ahak Afal Tatruseenih Yanin Margqak Ossetinah Gexsi Fatwa Edde Yecen.

Tahak Ugut Abak:-

1. Ta Biyaaka Tibbixsimem Kee Karmak Fayya Iyye Mara Dibuk Hinnay Inkih Tan Muslimin Ummatta Salat Buxal Abaanama,

2. Qaafiyat Fanteenit Kee A Caagid Wagittah Tan Maritte Tayyaaqeh Tan Oytitte Kee Amri Oggolaanam Faxximta,

3. Tama Biyakl (Dalka) Away Abak Geytima Fixiixik Gexxaamah Jumqatta Kee Jamaaqa Salat Akah Soolisan Innah Dirki Fanah Bahta Caagiida Taniimik Ugut Abak Shariiqa Rakiibo Abak Fatwa Akah Yontocowwe,

4. Koona (5) Waktih Salat Muazzinitte Azan Abelem Kee Ummatta Salaatah Masgiidi Fanah Amaate Kal Buxah Addal Akah Aban Innah Margaqa Tatrusen,

5. Barri Takke Magaalal Gaabowwa Iyyeenih Daqwa Takku kalah Tan Diini Caagiidah Gaabowaanam Tama Dalkah Fixiix Akah Ossimannah Abaamih Taagah Yalli Tama Tama dalka Amok Nek Kalam fanah Annah Taniimik Waalih Gacak Akah Sugan Innah Qulama Malah Buxa Margaqa Tatrusse,

6. Qaiyat Mihratleelh katuk Gaba Maco Tama Biyaakih Fixixik Exxak Teyna Kinniimih Taagah Gaba Macok Akah yaxxeeren Innah Margaqa Tatrusen,

Tama Malah Buxa, Jumqa Kee Jamaaqa Salat Buxah Addal Zikri, Qhuran Kiraati Kee Nabil Salaawat Oobisak Tatrusaanam Faxximtam Qaddoose.

Nabi (QSW) Sacaabak Tontobbe Cadiisik Rakiibo Abak Uma Dalkak Sinni Catoonuh Sabab Guddusaanam Faxximtam Geytime Cadiis Rakiibo Abak, Tama Margaqat Yemeteenim Warsen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.