Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyal Ossetinah 3 Numul Koroonah Vayres Geytime

Addis Ababa, Qado Dirri 22, 2012 ILL (FBC) Itiyoppiyal Koroonah Vayresit Tibbixsime Maritteh Qadad 25 Gufem Qaafiyat Malak Qaddoose.

Itiyoppiyak Ayyunti Qaafiyatih Fanteena Ta Oyti Missoowem Fanah Amolladih 1013 Laboratoori Fokkaaqo Abtem Kee Taturteh Tan 24 Saaqatih Addat 66 Laboratoori Fakkaaqo Gexisak Koroonah Vayresit Tibixsime Ossetina 3 Num Geytimu Duude.

Tahak Ugut Abak Agat Caddol Amolladih Tama Vayresit Yibbixsimeh Yan Marih Qadad 25 Gufem Qaddowte.

Ta vayresit Yibbixsime 2 Yakke Mari 30 Karma Kee 36 Karmat Geytimta Itiyoppiyah Xaylo Kinnoonum Kee Inki Safarat Dubayak Qado Dirrik 15, Sanat 2012 ILL Baaxo Fanah Yuduureenim Warse.

Baaxo Culen Wak Kaaduk Dirkih Deeliyyi Fanteenal Akah Sugan Innah Keenik Abak Tama Biyaakih Asta Keenil Yumbulleemih Taagah Keenih Aben Laboratoori Fokkaaqol Keenit Geytimu Duude.

3hele Num Kaaduk 60 Karmat Geytima Itiyoppiyah Numuy Guubuh Addis Ababah Magaalal Sugem Kee Faransak Qado Dirri 06, 2012 ILL Baaxo Fanah Yuduurem Kassiisen.

Tama Num Biyak Asta Yuybulleemik Ugut Abak deeliyyi Fanteenal Sugeek Lakal Kah Abeenih Yanin Laboratori Fokaaqol Tama Biyak kal Geytimem Warsen.

Away Tama Biyaakak Gexxaamah 21 Yakke Marah Dayli Kattaatu Keenih Abak  Geytimaanam Kee 2 Yakke Mari Kaaduk Umannah Yaniinimih Taagah Baxsa Le Hanawih fanteenal Ken Yabbixeenim Qaddoosen.

Ahak Afal Akah Qaddowtennah 2 Yakke Mari Boolul Boolul Qaffoteenih Geytiman.

Takkay Ikkah Cubbih Tama Mara Kattat Kee Hanaawi Abak Geytimaanam Yiysixxigen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.