Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyal Saatelayit Fanteena Xisaanam Elle Duudan Sittin Gey Gili Aben

Addis Ababa, Laqinik 06, 2012 ILL (FBC) Itiyoppiyal Saatelayit Fanteena Xisoonuh Sittin Gey Gili Aben.Ta Sittin Gey Itiyoppiyak Ispees Saynis Kee Teknoloji Insitituyut Kee Addis Ababak Saynis Kee Teknolooji Jamaaqatih Fanal Yekke Sittin Gey Gili Kinni.

Innoveshin Kee Teknoloji Malaakah Yan Dr. Abraham Belay, Ta Fanteenal Saatelayitih Faxximta Alaatitteh Elle Yamrutoonuuy, Qeedabaanam Kee Gibbatu Edde Abaanaah, Gibbatu Edde Abak Mabla Kee Abinal Elle Taamitan Fanteena Akkuk, Meqe Abak Raag Kee Dudda Edde Geyan Baxsa Le Baaxok Rakiibo Daddoosih Taama Kinnim Qaddoose.

Tamaha Lih Afa Saaku Chaynah Catol Qimbo Saatelayit Qammiseenim Xiiqimtem Kassiisaak, Ta Fanteenah Xisne Kaduk Isi Duddal Taamittu Elle Dudda Saami Akah Bicsaanam Kinnim Warse.

Fanteena Xisne Abinal Akah Assannah Sittin Miraacinnul Abinowelem Yiysixxige.

Saynis Kee Fayya Le Barittoh Malaakah Tan Profeser Hirut Weldemariyam Is Le Kabuk, Namma Malaakih Kutbeh Buxah Caddol Sittin Qokolul Abbinowelem Qaddosse.

Fayya Le Barittoh Fanteenitil Mabla Caddol Sugte Cubbusso Abional Elle Taamitan Fanteenit Suge Waytem Kassiisaak, A Fanteena Ta Luddal Sittin Cubbusso Akah Takkennaay, Bica Le  Baritto Kee Gibbatu Elle Aban Cubbusso Taama Akkuk, Baaxo Dadalah Kaxxa Doori Digrelem Tiysixxige.

Ta Fanteenah Edde Xissimtam Awroppah Inkiino Kee Faransah Doolatah Geytime Qokol Kee Itiyoppiyah Doolataih Catol Addis Ababah Jaamiqatal Akah Missooseenih Yanin Aracal Xissiimelem Qaddowte.

Ta Xisneh 50 Miliyoonih Yuuro Beyeleemih Akkal Yanim Kassiisaak Sanat 2013 Mizaaniyyatah Qimmimelem Innoveshin Kee Teknoloji Malaakak Geyne Oyti Yascasse.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.