Fana: At a Speed of Life!

Koroonah Vayresih Kalaluh Kulli Numih Masuuliyyat Kinni -Ciggiila Naharsi Malak

Addis Ababa, Qado Dirri 22, 2012 ILL (FBC) Koroonah Vayresih Fixix Kalalitoonuh Inkih Tan Ummattah Masuuliyyat Kinnim Ciggiila Naharsi Malak Gifta Demeke Mokkonnen Qaddoose.

Ciggiila Naharsi Malak Gifta Demeke Mokkonin Koroonah Vayresih Kalaluh Agat Caddol Xissimte Makaadok Qunxa Makaadok Taamah Abnisso Kusaq Wagsiisak maybalaalaqa Yece.

Tama Abnissoh Kusaaqak Ugut Abak Fooca Fanah Maca Takkem Faxximtaamal Afkan Yeceenim Qaddoose.

Itiyoppiyal Tama Dalka Geytimay 19 Ayroh Addat 25 Num Geytimem Kee 2 Num Tama Biyaakak Qaffottem Kee Ta Biyaakat Rabi Ankuttube Wem Gifta Demmeke kassiise.

Takkay Ikkah Tama Dalkh Weelo Kee Baad Caddol Tanih Tan Caagiida Rakiibo Abak Away Tama Dalka Uma Caddot Geytimam Kassiisaak, Itiyoppiyal Kinih Ta Biyak Kaxxa Cunxo Lem Qaddoose.

Baxsa Luk Ahak Afal Tama Dalkat Tibbixsimeh Tan Maritte Mangih Addis Ababah Magaalal Sugeh Yan Mara Kinnim Kassiisaak, Away Kaaduk Rakaakayitte Fanah Tabak Geytimaamih Taagah Kaxxa Cubbi Faxxiimam Yescsse.

Doolat Kaaduk baad caddoh Abak Raag Beyak, Qaafiyat Mihratleela Mabboloosak Maca Abaanam Faxximtaamal Macalitte Akkuk Geytimta.

Tama Dalkak Aylahite Kal Faxxiima Kalalu Akah Abaanam Faxximtam Kassiise.

Away Rakaakay Doolatitte Lih Gacak Abak Geytiman Taamoomi Assakat Lem Kee Faxxiima Bicitte Abak Geytimaanam Warse.

Agat caddol Qokol Gaaboysiyyih Taamay Akkuk Geytimtah Iyya Xayi Ayroorah Addat Meqe Gabat Agle Yumbulleh Yanim Qaddoose.

Qaran Merrah Affaf Baad Caddol Akkuk Sugeh Iyyak Boolul 87 Gaba Nukusi Abeenih Yaniinim Warsen.

Ummatta Kaaduk Tama Dalkah Kalaluh Takke Cokdaadit Antiffiqimuk, Ummatta Elle Mangoh Tan Qadaaga, Diini Aroocal Aban Kobox Kee Xayyoowiyya Tama Dalkah Fixiixik Gitak Teyna Kinniimih Taagah Ummatta Elle Mango Aroocak Yaxxereenim Faxximtam Qaddoose.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.