Fana: At a Speed of Life!

KoVID 19 Cube Wayni Caagiidah Bica Takke Maaliyya Kee Kalah Tan Alaatitte Xayyoosiyyi Gaabossah Tan Makaado Xisen

Addis Ababa, Qado Dirri 16, 2012 ILL (FBC) Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Kovid 19 Taafe Cube Wayni Qawwalaylah Bicah Takke Maaliyya Kee Alaatitte Kobxissa Makaado Xise.

Doolat Fayya Le Caddoh Miizaaniyyat Akah Abbaxuk Gidbi Taqabi Booduwa Ka Tekkek Sissik Matarah Takkeh Duyye Gaaboysak Geytiman.

Takkay Ikkah Tama Caagiidal Ayyunti Gabat Agle Faxxiimelem Yescesse.

Gidbi Taqabit Radna Wak, Meqennal Akak Nasillimu Elle Xiqna Inkiino Kee Sittin QOkolul Takke Macal Dibuk Mayso Orbelem Qaddoose.

Naharsi Malaakak Xabba Haanam Inkih Tan Tama Tama Kovid 19 Qokol Gaabossa Makaado Inkih Yan LAsi Mashaara Yceenim Naharsi Malaakih Kutbeh Buxak Geyne Oyti Yascasse.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.