Fana: At a Speed of Life!

Mala Buxa Eksayiz Taksih Kukta Faaticisse

Addis Ababa, Caxah-Alsak 5, 2012 ILL (FBC) IFDRik Ummattah Awlaytiitih Malah Buxa, Eksayiz Taksih Kukta Faaticisse.

IFDRik Ummattah Awlaytiitih Malah Buxak 5hele Taama Dabaanak 1hele Sissik Daffeyna Asaakih Ayro Gexisse.

Mala Buxa Gexisseh Tan Sissik Daffeynal, Culenta, Miizaniyyat Kee Maaliyyah caagiidak Maytani Makaado, Eksayiz Qusok Qagunti Kukta Wagsiisak Xayyosseh Tan Gabbaqu Kee Margaqah Takke Mabla Wagiiten.

Maytani Makaado, Taamal Geytima Eksayiz Kukti Xer Waktih Sugemi Kee Murtisiyyi Awqenta Rakiibo Abak Biciseenimih Taagah Qadiino Kak Tankusem Qaddoosen.

Ahim Raaqisoonuh, Qusba Kukta, Akah Yaylammen Limoh Cisaabisak, Mekla Mara Kee Akah Meklan Marih Fanat Qiddiino Ken Fanat Akah Yaninnah Abelem Warsen.

Ossetinah, Affaf Teceh Tan Makaayinitte, Dariifah Amaanal Kataasak Geytiman Taqabitte, Fayya Le Caddot Geytimaamih Tagah, Yeexegen Waktih Gideh Affaf Yeceeniki, Baaxo Fan Akah Cule Wan Innah Waasak, Tonnah Qaafiyatal Taqabi Katassah Tan Murtittel Tanih Tan Eksayiz Taksih Qidaddo Fokkaaqak, Missos Faxak Sugteemih Taagah Ta Kukta Bicsaanamat Yemeeteenim, Maytani Makaado Abteh Tan Addaffakotul Qaddosse.

Qagunti Kuktal Tekkeh Tan Maysaasat, 1 Alfih 300 SiSI (CC) Faras Caylak Dahah Fayya Axce Wayte Makaayinitte Kee 3 Gomma Le Maakayinil Heenih Sugen Eksayiz Qiso, Qusbah Tan Baaxoh Addal Qeedaban, Boolol Boolul Tinfixxigimeh Xayyowtemiy, Baaxoh Addah Indastirittel Akah Qeedaban Innah, Garabal Tinfixxigimeh Temeeteem Kee Qusubih Baaxoh Addal Qeedabenih Xayyoosen Makaayinittel Heen Eksaayiz Taks, Boolul 30 Gabaak Boolul 5 Gaba Fanah Addah Iyyu Duudem Maytani Maakdo Qaddosse.

Ossetinah 1 Sanataak Ilaa 2 Sanatih Gideh Affaf Teceh Tan Makaayinittel Heenih Sugeen Qiso Boolul 80 Ila 55 Gaba, Tonnah, 2 Sanatak Ilaa 4 Sanata Fan Affaf Tece Makaayinittel Heenih Sugen Qisok Boolul 130 Ganah Sugteh Iyya, Boolul 105 Gaba Fanah Oobisaanam Duudeenim Yiysixxigen.

4-7 Sanata Fan Affaf Tece Makaayinittel Heenih Sugen Qisok Boolul 230 Gabak, Boolul 205 Fanah Addah Iyyem Kassiisen.

7 Sanataak Daga Tamitteh Tan Makaayinittel Heenih Sugen Eksayiz Qiso Boolul 430 Gabak, Boolul 405 Gaba Fanah Obtam Duddem Warsen.

A Maysaasa, Fanti Caddoh Culenta Leh Yan Ayyuntah Cubbit Haak Bicseenim Tama Maytani Makaado Qaddosse.

Sigaaral Heenih Yanin Qiso, Paakket Limol Boolul 30 Gaba, Tonnah Tiya Tiyal 5 Birrih Sugtemi, Awayi Qisoh Maysaasat 8 Birri Akah Yakkennah Abeenim Kassiisen.

Tama Qagunti Kukti, Alifut Tan Leel Heenih Sugen Eksaayiz Qisok Boolul 15 Gabak Boolul 10 Gaba Fanah Addah Iyyem Warsen.

Telekom Affafat Daffeyteh Sugte Eksaayiz Qisok Boolul 5 Gabah Sugteh Iyya Inkitanuuk Akah Tawqennah Tekkem Yiysixxigen.

Ossetinah A Kuktih Maysaasa Edde Aben Ayrook Naharat Banki Sumaqta Akah Yeceenim Kee Ta Kukti Taamal Asse Ayrook Xabba Haanam Ila 6 Alsi Fanah Baaxoh Addah Cultah Tan Alaatittel Haanah Yanin Eksaayiz Taksi, Eksaayiz Kuktih Loowok 307/1995 Yiysiisen Edde Xinta Rakiibo Abelem QQaddoosen.

A Qusba Kuktat Away yantiffiqimeenim Qiso Xiinissol Taqabi Katassam Kinnim Kassiisaak, Yibbixeenih Yanin Waktit Antiffiqimeloonum Kassiisen.

Digaalat Arawah Haak, Tama Kuktal Elle Dafdeytennah Tu Gacteki, Addah Tan Digaala Qaddoose Waamak Amakkaquk, Tama Maasayya l, Baatil Abeh Suge Numul 3 Sanataak Ila 5 Sanatih Casbi Digaala Kee 50 Alfik Ilaa 100 Alfih Birri Fan Takke Lakqo Digaala Kal Akah Margaqan Innah Ta Maysaasat Edde Yesgelleenim Warsen.

Tama Qagunti Kuktal, Mala Buxah Adoytit Edde Walalteek Lakal, Eksaayiz Taksih Kukta 4 Sadu, 7 Xingolo Sinnim Kee Fuli Xongolo Faaticisen.

Ossetinah Mala Buxa, Afah Angaaraw Kee Salam Caagiidak Maytani Makaado Baaxoh Addal Dabboh Tan Maritteh Dacayri Kee Qokol Abaanamih Caagiidil Afrikah Inkiino Kampaalal Abte Sittin Gey Faaticisoonuh Xayyoosen Kukta Xayyooweh Yan Gabbaaqu Kee Mabla Kusaaqisak Faaticisen.

Mala Buxa, Itiyoppiyak Islaaminna Caagiidak Daga Raqta Malah Buxah Qadli Gital Mamaxxaga Akah Yacoonuh Xayyoosen Qagunti Kukta Kusaaqisak, Yayse Addaffakootuh Madqaay, Qadli Kee Demokraasi Caagiidak Maytani Makaadoh Inki Sadi Xongolol Fuli Xongolol Miraacisen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.