Fana: At a Speed of Life!

Faanah Caagid

Fana Brodkasting Korporet A.E

Fana Brodkasting Korporet A.ENi Fanteena Faana Brodkasting Korporeeti Sanat 1987 I.L.L Xissimte Saaku, Wadirraqak Tan Silaacitte Kee Dago Sinam Caylal, Ni Baaxok Birodkast Retteemak Qusba Barnaamijitte Luk Taama Fan Culte. Waktiik Watih Xisne Kee Barnaamijitte Akak Missoosak Tonnah Sugte Taqabitte Afxaguk Bisoh Edde Axcuk Geytimta. Caatih Kaaduk, Xisneena Kee Barnaamij Missoosak, Sugte Taqabitte Adxaguk Uxih Yaanam Bisoh Axcuk Geytimta. Ayynta Rakiibo Abta Barnaamijitteh Hangi Acayuk, Ninni Ummattah Qidaddooy, Siyaasa Kee Ayyuntiino Caagidal Ummattak Mano Mabla Kee Mano Milaagul Taamitta Ni Mangittinah Retteema, Waktiik Waklti Ankica Mara Kee Yable Marih Fayri Kibak, Baadal Taybulli Kee Taysabbil, Tonnah Online Raadiyoh Luddal Ummatta Garil Kaxxaam Doorimak Geytimta.

Ni Fanteena, Ixxiga Kee Abak Raag Le Sihadayti Caylal Awayi Qasrih Teknolojittet Antiffiqimuk, Barisak, Aysaxxaguk Tonnah Waanisak Ayyunti Fayri Diggoosak, Agat Caddol Tan Retteemah Milaagu Akkuk Geytimta. Raadiyo Kee Online Retteemal Xer Waktih Abak Raag Le Fana Brodkasting Korporeti, Ni Baaxoh Caddol Retteemah Dibuk Bicisse 11 Fook Yakke Midiyah Kalqat Ikoytah Le Retteema AKkuk, Ni Baaxok Taturak Ayro Mawqah Afrikal Qabursi Caddol Miraacissuh Tibbixeh Tan Ikraarol Agda-Baxissoh (ጥር) Alsa Sanat 2003 ILL Xabba Haanam Fana Brodkasting Korporeti Fan Fayya Is Haak Angagayyuk Geytimta.
Xisneh Nan Retteema Qimaaratal Boolul Boolul HD ik tan TV Studio Xisak, Ni Baaxoh Aydaadul Boolul Boolul HD Baadal Taybullu/TV Qimmasak Qabursi Caddol Daffeytu Dudde. Ni Fanteena Alsitte Gideh Luk Sugte Gibbati Taamak Lakal, Sanat 2010 Agda-Baxisso Alsal Dumaahi IFDR Prezdantih Suge Dr. Mulatu Teshome Baadal Taybulli Fanteena Dooqaysak, Dudda Lennal Amaarah Afat Taama Qimmisse.
Away Qasri Faxxah Tan Online Retteemah Luddal, Isih Dudda Ha Sihadayti Cayla Kee Alaatat Antiffiqimuk Amaarigna, Oromoh Af, Tigrigna, Englizih Af Kee Qfar Afat Retta Guubul Dijitaalat Taamitak Geytimta. Ossetinah Itiyoppiyah Xaylo Mangih Edde Antiffiqimuk Geytimta Facebook Kee Twitter Ayyuntiino Retteemal Kutbe, Tasaawir, Vidiyo Kee Xongolol Xayyoosak, Ahim Kaaduk Ayyaamat 6 Miliyonuk Daga Yakke Mari Wagiitak Geytima.

Raadiyo Luddal Agat Caddoh Raadiyoh Fanteena Kee Faana FM 98.1 Ossetinah, Brodksat Retteemal/Midiyal Baar Le Milaagu Ayballayuk Ni Baaxok Retteemah Aydaadul Kaxxaam Sissik Gurral, 11 Takke Rakaakay Magaaloolil FM Fanteenit Dudda Le Sihadayti Cayla Kee Raadiyo Teknolojittet Cattiimak Fantaaxaw Akah Yallen Innah Abak Geytimta. Away Sittat 12 Takke FM Raadiyo Le. Amarah Af, Oromoh Af, Qafar Af, Soomalih Af, Tigray Af, Walaytah Af, Kee Sidaamah Afat Raadiyo Barnaamij Tatrusak Geytimta. Isih Xiqqa Hayta Teknoloji, Xaagi Qawa Kee Angaaraw Aydakaakan Kee Fayi Affaf Acayuk Geytimta.
Ayi Waktil, Fana Brodkasting Korporeti, Fanteena Kee Rakaakayittel, Amolladih 1 Alfiik Daga Takke Isi Ikoytiinuh Inna Kee Ummatta Goorih Taamitta Taama Abeynit Le.