Fana: At a Speed of Life!

Koroonah Vayres Yibbixe Mara Elle Iraawisan Fanteena Rakakaay Saqal Gufne Edde Abe

Addis Ababa, Qado Dirri 16 Sanat 2012 ILL (FBC) Rakaakayak Qaafiyat Biiro Koroonah Vayresih Dalka Fooca Fan Ni Rakaakay Cultu Waytek Ta Vayres Leh Yan Marah Kattat Kee Dayli Taama Elle Aboonu Waanah Yanin Aroocah Bicak Gaba Kalteh Tanim Qaddowte.

Sinam Ittah Mare Lekkah Lakmi Mare Aalle Waam Aaxaguk Gaba Mattaco Kee Faxxiime Sinni Gurral Lakmi Numuk Numut Elle Tabu Duuda Calootak Qafar Ayyunti Sinni Dacrisaanam Kee Kalalaanam Faxximtah Tanim Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awal Qarba Kasissem.

Ta Vayres Abah Yan Sissik Fixix Kee Ni Rakaakay Cuduudut Raaqah Yan Rakaakay Kinnuk Kaxxam Kusaq Taama Digga Intam Faxxintah Tanim Qafar Rakaakayak Naharsi Saqal Cajji Awal Qarba Abeh Yanih Yan Yaabal Qaddoyse.

Ta Vayres Qimbook Cule Kalaanamih Taama Akkuk Geytintah Tanim Kee Balkih Cultu Waytek Mangoh Yan Seehadayti Baxih Qawwadi Edde Yawqeemik Baxaa Baxsa Inaqtima Kee Ta Dalka Leh Yan Mara Elle Daylisaanah Yanin Aroocak Bici Taamak Gaba Kaleenih Yaniinim Ascassuk Ta Bici Taama Elle Abeenih Yaniinim Dubteh Hospitaal Kee Samara Magaala Kinnih Tanim Kee Fooca Fan Baarisaanamih Taama Aboonu Waanah Yaniinim Rakaakayak Qaafiyat Biiroh Saqal Gifta Yaasin Cabiib Abeh Yanih Yan Yaabal Qaddoyse.

Raceyna:- Rakaakayak Doolat Angaarawih Kutbeh Buxa

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.