Fana: At a Speed of Life!

Sanat 2021 Afrikah Kaas Agda-Baxissoh Alsih Addat Akkelem Qaddoosen

Adedis Ababa, Agda-Baxisso 07, 2012 ILL (FBC) Sanat 2021 Afrikah Kaas Agda-Baxissoh Alsih Addat Gexsitelem A Qalayli Bicissu Waytah Tan Kaameron Qaddosse.

Afrikak Ibi Koqsoh Konfedereshin (KAAF) Kee Kaameroonuk Ibi Koqsoh Federeshin Sitta Lih Gexsen Daffeynak Ugut Abak, KAAF Prezadanti Afrikah Kaas Farangi Alsak January/Agda-Baxissoh Alsak 1-29 Fan Gexsitelem Isi TWITTER Galil Qaddoose.

Afrikah Kaasihj Qalayli Diteli Kee Ximoli Alsih Addat Gexisak Sugeenim Kee A Alsitte Kaaduk kaameron Baaxol Kaxxa Kaxxa Karmay Roob Leh Iyya Kinnim Ascassuk Agda-Baxissoh Alsa Fan Tabseenim Yiysixxigen.

A Wakti Milaagu, Kaameeron Xayyosseh Tan Esserok Ugut Abak Tekkem Qaddoosen.

KAAFak Ciggila Kutbe Abeynah Yan Toni Bafuye Is Le Katuk Iyyeemih, A Ayroh Milaagih Caagiidil, Kaameroonuk Metrolojih Saqolti, Aydakaakaniseynit Kee digir Abeynitiy, Tonnah Bica Abtah Tan Makaado Lih Walal Gexseenimit Yaabe.

Kaameron Sanat 2019 Agfrikah Kaas Akah Bicissannah Saami Teetih Yeceenim Takkay Ikkah Abak Sugte Bici Qakuk Gexxaamah Teetik Bukkusak Masrih Teetik Yeceenih Sugeenim Tamixxige.

Raceyna:-BBC

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.