Fana: At a Speed of Life!

Tokiyoh Olompic Gexsi Udduuru Fanah Akah Tabsan Innah Jappan Kee Baadak Olompik Magaadol Kaxxa Xukko Akkuk Geytimta

Addis Ababa, Qado Dirri 14, 2012 ILL (FBC) A Sanat Jappaanal Gexselon Axcuk Sugeenih Yanin Tokyoh Olompik Gexsi Uddurut Akah Yakkennah Jappan Kee Baadak Olompik Makaadol Kaxxa Xukko Keenit ABak Geytiman.

Koroonah Vayresik Gexxaamah Kanaada Tama Qalaylit Angale Waytam Tiysixxigeh Tan Baaxo Kinni.

Kanaadah Doolat Elle Qaddoossannal Ninni Atleetitteh Qaafiyatak Lafittaamah Tu Matan Tama Olompik Qalayli Akah Yibbixen Udduurut Gexisoonu Waanam Tekkek Nanu Edde Managala Axcuk Qaddosse.

Jappaanak Naharsi Malak Shinzu Abe A Qalayli Akah Yibbixen Uduurut Yakkem Duude Wek Gexsi Ayrot Haanam Taqabi Alle Waytam Kassise.

Takkay Ikkah Inkitanuuk Raaqisaanam Gita Akke Waytam Kassiisaak Gexsi Udduuru Fanah Tabsaanam Aysuk Raqtam Yiysixxige.

Ta Caagiidil Sissik Daffeyna Gexisseh Tan Baadak Olompik Makaado, Farangi Liggidih Loowok Yaame Diteli LAsak 24 Qimmisele Akak Iyyeenih Sugen Ta Qalayli Gexsi Ayro Fanah Tabseloon Axcuk Qambaalan.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.