Fana: At a Speed of Life!

Baxaa-baxsa Le Qarab Baaxooxal Geytimta Sayyot Taafe Taqabitteh Doolat Calli Akah Gorrisele – Naharsi Malak Abiy

Tama Walalal, Gita Maliinol Yakk Safar Keec Dabbot Isinni Baaxok Awaquk,Elle Gexan baaxol Keenit taafe Taqabitte, Tonnah fanat Tan Dallaala Kee Qasbit Ken Tabbixeh Tan Marittek Keenit Bodda Taqabitteh Kaah Tontobbe Rooka Kaxxam Gidbim Warse.
Tamahat Arawah Haak, Qarab Baaxooxal Geytimta Sayyot Taafeh Tan Taqabitteh Calli Akah Geytimannah Doolat Taamitelem Yiysixxige.
Bacreenil Geytimta Baaxo Xaylo catoonuh Konsila Kutbeh Buxa Fakak, Sumaqta Alle waytah Tan Maritteh Akah Geyan Innih Taama Abeloonum Kassiise.

Tahak Taturak, Gubti Roksat Geytam Duude Waytam Kee Taduurem Faxxah tan baaxo Xayloh Doolat Baaxo Fanah Ken Gacselem Qaddoose.

Walalat Tengeleh Tan Sayyo Elle Qaddossennal, Gita Maliinot Yakke Safarah Gita Faktah Taqabit Sinam Culussam Dallaala Kinnim Yiysixxigen.

Asmat Le Oyta Kee Sumaqta Xayyoosak, Kuli Baaxoh Doolatitte Lih Taamitak Calli Akah Geytimannah Abeloonum Qaddoosen.

Tama Walalal, Baxaabaxsa Le Ludda Taamitak Geytimta Sayyo Edde Anuk, Qarab baaxooxal Sugen Udduurih Addat Xalu Geyteh Tan Sayyo Edde Tengelem Warsen.

Tonnah, Sumaqta Alle Waytam Kee Embaasil Iraawitteh Sugte Sayyo Tama Walalat Tengelem Qaddoosen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.