Fana: At a Speed of Life!

Baxaabaxsa Le Retteemal Suudan Masrih Xaqut Gacteh Arcuk Aban Yaabitte Dirab Kinni – Itiyoppiyal Suudan Ambasadder

Addis Ababa, Caxah-Alsak 21, 2012 ILL FBC) Nabah Yan Asqassaabeh Karawwad Wagsiisak Gexsaanah Yanin 3 Takko Walalal Suudan Masrih Xaqut Gacteh Axcuk Tatrussah Tan Baxaabaxsa Le Retteemah Yab Dirab Kinnim Itiyoppiyal Suudan Ambasadderih Yan Qabdal Bilal Qabdassalaam Qaddoose.
 
Itiyoppiya Masri Kee Suudan Nabah Yan Asqassaabeh Karawwadih Caagiidal Tatre 8 Sanatah Walal Gexisak Sugeenim Tamixxige.
 
Takkay Ikkah Sittin Gey Akak Abe Ween Ta 3 Baaxooxah Walal Illacabo Walal  Washingitonu Fanah Beyak Ameerika Kee Baad Bankih Malakmisil Gexisak Sugen.
 
Ameerika Kee Baad Bankih Malakmisil Ayyaamitte Gideh Abak Sugen Walal, A Ayyaamih Addat Washingitoonul Gexisoonuh Dagana Yibbixeenih Sugeenim Takkay Ikkah, Itiyoppiyah Katauk Gaba Akak Kale Wayte Isi Caagid Leem Aysaxxaguk, Tama Walalak Raqteh Sugte
 
Tahak Ugut Abak, Baxaabaxsa Le Retteemal Suudan Masrih Xaqut Solteeh Axcuk Xaagoysak Geytiman.
Itiyoppiyal Suudan Ambasadderih Yan Qabdal Bilal Qabddulsalaam, Aham Numma Sinni Yaaba Axcuk Dirabboose.
Ta Dirab Yaabitte, Masril Geytimtah Tan Ayyuntiino Kee Madab Retteemal Tatrusak Geytiman.
 
Suudan Leh Tan Numma Fayriik Ugut Abak, Ta Karawwadah Qambaalak Suge Ween Qokol Abak, Itiyoppiya Lih Taamitak Geytimtam Kassiisaak, Suudan Qokol Sinnim A Karawwad A Caddo Gufak Mananna Axcuk Qaddoose.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.