Fana: At a Speed of Life!

Cubbi Abak Tonnah Garcite Kal Koroonah Vayres Koositnam Duudumtam Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Qaddoose

Addis Ababa, Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Cubbi Abak Tonnah Garcite Kal Koroonah Vayresik Kalalitaanam Xiiqimtam Qaddoose.

Naharsi Malak Isi Facebookih Galil Elle Qaddoosennal, Tama Vayres Yayse Gurral Cubbi Abak Tonnah Akak Garcite Kal Koositaanam Xiiqimtam Yiysixxige.

“Koroonah Vayres Nek Yayseemik, Kaak Naysem Nek Faxximta, Net Gaadaamak, Kaat Gaadnam Nek Faxximta, Ne Baysaamak Ka Bayisnam Nek Faxximta: Axcuk Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Taturuseh Yan Farmol Qaddoose.

Garcitaanam Koroonah Vayresi Lih Qalla Haysitaanah Ramaddiinu Yalleenim Kinnim Kassiisaak, :Koroonah Vayresik Abna Garcik Cubbi Abak Sitta Lih Koositnam Nek Faxximta Axcuk Yiysixxige.

Away Yambulleh Yan Garciik Ugut Abak Koroonah Vayresit Yabbixsimeh Yan  Marih Qadad Ossimak Geytimam Yaysixxigeh Yan Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad, Garcite Kal Kalali Taamah Yattikiyyeenim Faxximtam Qaddoose.

Koroonah Vayres “Cubbi Elle Yakke Arac Magufaay, Hinnammay Gidbi Qawwalayla Makataasa, Axcuk Naharsi Malak Tatruse Farmul Kassiise.

Koroonah Kataasa Taqabi Nel Yagidbiyeemik Dumal Away Abna Cubbi KAxxa Doori Lem Yiysixxige.

Akah Naaxigennah Kimaalih Ayroh Addat Dibuk 100 Numul Koroonah Vayresit Yibbixsimem Tamixxige.

Away Itiyoppiyah Caddol Kimaalih Ayro Fanah 831 Num Yibbixeh Geytima.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.