Fana: At a Speed of Life!

Dooro Bordi Tigray Rakaakayak Mala Buxa Dooro Gexissuh Xayyosse Essero Oggole Waanam Qaddoosen

Addis Ababa, Waysu 17, 2012 ILL (FBC) Itiyoppiyak Agatak Dooro Bordi Tigray Rakaakayih Malah Buxa Dooro Akah Takkennah Xayyoosen Essero Oggole Waanam Qaddoosen.

Tama Bordi Ni Fanteenah Rubteh Tan Maybalaalaqal, Tigray Rakaakayih Malah Buxa “KOVID-19 Kalalitak, 6hele Addah Dooro Gexsoonuh Margaqa Tatrusseemik Ugut Abak, IFDR Doolatih Madqa Rakiibo Abak Dooro Bordi Tama Madqa Oggolak Dooro Neh Akah Abinissanna KeeLiton Margaqa Mala Buxa Neh Iysixxiga” Axcuk Essero Xayyosseh Geytimta.

6hele Agat Dooro Edde Gexsan Uddur Akah Taddeerennah Sabab Tekkem KOVID-19 Kinnuuk, Tama Caagiidal Ossetinah Gexsi Kusaq Gexisak Bica Le Caagiida ANe Waytam Fanah Itiyoppiyak Agatak Dooro Bordi Faxe Rakaakayal Dooro Akke Waytam Yescesse.

Ossetinah Dooro Bordi Siyaasa Missoynaani Yaktubeenih, Loysiisaanam Kee Xiinisaanamaay, Dooro Edde Gexsan Uddur Yayyaaqeenimii, Dooro Gebeeliyyok Curri Akkuk Qadliinol Gaba Akah Kaltannah Kattat Abtaamih Reeda Dibuk Le Fanteena Kinnim Kassiisen.

Tigray Rakaakayih Malah Buxa Dooro Akah Takkennah Margaqa Tatrusaamih Reeda Kee Dudda Alle Wam Yiysixxigen.

Doolat Madqal Elle Daffeytennal Dooro Takkek Akke Waytaamih Margaqa Faaticissaamih Reeda Lem Dibuk Agatak Dooro Bordi Kinni.

Ahak Ugut Abak Tigray Rakaakayih Malah Buxa Uusseh Tan Essero Oggol Alle Waytam, Dooro Bordi Tama Maybalaalaqal Tiysixxige.

Ahak Afal Federeshin Malah Buxa Waysuk 3 Sanat 2012 ILL Tatrusseh Tan Margaqal Dooro Koroonah Vayresih Dalka Ummatta Qaafiyatal Cunxo Kinniimih Taagah Gexse Waanamak Ugut Abak Dooroh Uddur Akah Yaxxeerennah Margaqa Tatruseenim Tamixxige.

Tama Margaqak Ugut Abak Dooro Wakti 9 Alsaak Ila 1 Sanat Fanah Dooro Wakti Akah Taxxeerennah Margaqa Tatruseenih Yaniinim Kassitna.

 

https://t.me/FBCQafarAfihExxa

https://t.me/Radiofana

 

https://www.facebook.com/FBC-Qafar-Afih-Exxa-101254311464344/

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.