Fana: At a Speed of Life!

Galli Maroh Egla KOVID 19 Dalkah Kalaluh Qimmisseh Tan Angagoyya Itiyoppiya Qokoltah Tanim Pirezdent Sahlewerk Zewde Qaddosse

Addis Ababa, Qasa Dirri 22, 2012 ILL (FBC) Galli Maroh Egla (UN) Koroonah Vayres (KOVID-19) Dalkah Kalaluh Qimmisseh Tan Angagoyya Itiyoppiya Qokoltan Tanim Pirezdant Sahlewerk Zewde Qaddosse.

Galli Maroh Egla Amaana Fandi KOVID-19 Raddi Yacoonuh Qimmisen Rayiz For Ol (Rise for All) Innisheetiv Itiyoppiya Edde Tengeleh Tanim Pirezdanti Sahlewerk Tiysixxige.

Galli Maroh Eglak Ciggiila Saqal’ah Tan Amina Macammad Qimmisseh Tan Tama Cuggayso, Baadak Say Mirocti Koroonah Vayresih Dalka Kataasak Geytimtah Tan Ayyuntiino Kee Maddur Taqabit Koositoonuh Inkiino, Sittin Macal Kee Loonuh Yanin Gaddat Antiffiqimuk Akah Yangayyen Innah Seeco Keenih Xayyosse.

Pirezdant Sahlewerkik Ossetinah Nerweyik Naharsi Malak Irna Solberg Kee Barbaadosuk Naharsi Malak Miya Motli Galli Maroh Eglal Ekiskutiv Dayrokteret Ta Cuggayso Qokoltam Elle Dudda Cagaiidal Vidiyol Walal Gexsen.

“KOVId 19 Baad Caddol Kataasak Geytima Taqabih Inkih Inkim Yakkeenim Faxximtam Pirezdanti Sahlewer Zewde Qaddosse.

Tamaha Lih “Koroonah Vayres Inki Baaxoh Macalal Dibuk Koositaanam Xiiqime Waytam Kassiisaak Inkih Sitta Celta Giclo Akah Abaanam Faxximtam Pirezdanti Sahlewerk Zewde Kassisse.

Ta Fendik Madma Qimbo 9 Alsih Addat 1 Biliyoonih Doolar Gaaboysaanam Kinnuuk, 2 Sanatih Addat Kaaduk 2 Biliyoonih Doolar Gaaboysoonuh Ikraaro Akah Yibbixeenim Warsen.

Taha Lih Culentak Addah Le, Fanti Caddot Geytimta Baxaooxa, A;aaqa, Sayyo Kee Qawwalayla Bohoyut Geytima Ayyunti Dagorti Qokoloonuh Afkan Akah Yibbixeenih Geytiman.

Nezerlandi, Nerwey Kee Denimark Aboonu Waanah Yanin Qokol Yiysixxigeenih Yaniinim Kee A Xayi Udduurah Addat Mango Baaxooxa, Siyaasa Gabat Agle Le Sayyo, Kaxxa Eglaalih Mirocti Ta Cuggaysoh Qokolut Gaba Assagallelon Axcuk Qambaalan.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.