Fana: At a Speed of Life!

Indastiri Parkitth Daddoosih Korporeshin Parkitte Isinni Taama Abeynitih Qarwa Xisne Abakah Aban Innah Geysisak Geytima

Addis Abab, Agda-Baxisso 07, 2012 ILL (FBC) Industiri Parkitte Isinni Taama Abeynitih Qarwa Xisne Akah Aban Innih Geysiisih Taama Abak Geytimam Industiri Daddoosih Korporeshin Qaddoose.

Taama Abeynit Industiri Parkittel Meqennal Akah Taamite wan Innah Adaf Keenit Akkuk Geytimtam Buxa Taqabi Kinni.

Parkitte Elle Geytimta Magaalolil Tama Taqabitte Yafxigoonuh Isinni Masuuliyyatak Yawqeenim Faxximtam Takkay Ikkah, Calli Taama Abak Mayanbullan.

A Caagid kaxxam Ken Cisabboosam Qaddoosah Yan Industiri Daddoosih komishini, Parkitteh Addat Geytimta Eglaali Kee Kalah Tan Gaddaloola, Taama Abeynitih Qarwa Keenih Akah Xayyosan Innih Geysis Abak Geytimam Qaddoose.

Taama Abeynitih Qarwa Xisne Abeenik, Taamak Xayih Tawqeh Tan Maritte Boolul 85 Gaba Yaynukusem Xiiqe Boole Lemil Geytima Gabbi Koriyak Shintis Egla Ceelalloh Beyak, Qimmimtimeh Yan Macal Xalu Ayballayuk Geytimam Tama Korporeshinik Naharsi Saqal’ah Tan Gifti Lelise Nemi Fana Brodkasting Korporeetih Qaddosse.

Tama Saqal’a Parkitteh Addal Taamite Waytaah laakin Fayri Leh Tan Cankah Eglaali Qarwa Akah Xayyoosiyyat gabat Agle Akahhaysitan Innah Yaysixxigeenimih Taama Itiyoppiyak Investiment Komishini Lih Taamitak Geytimaanam Tama Saqal’a Kassisse.

Kalah Tan Alsiita Kee Geyaanam Faxximta Tuxxiiqih Caagiidit Arawah Haak Uguttah Tan Esseroora, Sitta Luk Alliyya Kee Taama Abeynit Caagiidah Malak Agat caddok Addah Tan Alsiita Meklah Marga Tatrusoonuh Bicisak Geytiman Fanteena Kee Bicisak Geytiman Madqal Elle Daffeytannal gacsa Geyelem Qaddoose.

Agat Caddol Geytimta 4 Parkittek 7 Taama Fanah Culeh Geytima.

A Parkitte 60 ZAlfiik Daga Takke Baaxo xayloh Taama Saami Geysisseh Geytimta.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.