Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiya, Suudan Kee Masri Karawwad Caagiidil Loonuh Yanin Baxsa Walalal Yafxigeenim Faxximtam Galli Maroh Egla Qaddosse

Addis Ababa, Waysu 16, 2012 ILL (FBC) Galli Maroh Egla Itiyoppiyay, Suudan Kee Masri Nabah Yan Itiyoppiyah Asqassaabeh Karawwadih Caagiidil Loonuh Yanin Baxsa Sittin Walalal Yafxigeenim Faxximtam Qaddosse.

Masri Away Akkuk Geytima Walalak Gaba Kalekal Lee Kibne Qimmimtam Mafaxximta Axcuk Galli Maroh Eglal Wayto Xayyosseh Tanim Tamixxige.

Tama Waytoh Caagiidal Galli Maroh Eglak Saay Malah Buxa Raddi Acele Axcuk Qambaalak Sugteh Tan Masri, Takkay Ikkah Is Elle Faxxannah Teetih Akke Waytam Warsen.

3 Baaxooxah Fanal Akkuk Geytima Walal Diggoysak Yanih Yan Baxsa Yaceyniseenim Faxximtaam Galli Maroh Egla Tiysixxige.

Masro Galli Maroh Eglah Xayyosseh Tan Mablak Osseyinah Wohimih Gacsah Itiyopiya Kaaduk Galli Maroh Eglah Ayyufta Rubteh Sugtem Tamixxige.

Raceyna: cgtn.com

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.