Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyal 1 Ayroh Addat Dibuk 100 Yakke Maral Koroonah Vayres Geytime

Addis Ababa, Laqinik 20, 2012 ILL (FBC) Taturteh Tan 24 Saaqatih Addat 4 Alfi 950 Numuk Tekke Laboratoori Fokkaaqol 100 Yakke Maral Koroonah Vayres Geytimem Qaafiyat Malak Qaddoose.

Amolladih Itiyoppiyah Caddol Koroonah Vayres Edde Geytime Marih Qadad 831 Gufem Qaafiyat Malaakah Tan Dr. Liya Taddese Asaku Teyyeeqeh Tan Maybalaalaqal Tiysixxige.

Taturte 24 Saaqtih Addat Fokkaaqo Akak Aben Marittek 99 Itiyoppiyah Xaylo, 1 Num Burindih Baaxo Baxiinu Leh Iyya Kinnuuk, 3 Karmaak Ila 70 Karma Fanah Yan Mara Kinnim Kee Lab Mari 53 Tonnah Say Mari 47 Yakkem Warsen.

Tama Vayres Edde Geytime Marih Fanak 62 Afa Baaxoh Safar Takku Biyaakiteh Yan Mara Lih Yimixxigeh Yan Angaaraw Alle Waanam Qaddowte.

3 Num Afa Baaxoh Safar Lem Kee 35 Yakke Mari Kaaduk Biyaakat Yibbixsime Mara Lih Angaaraw Loonum Yiysixxigen.

Fokkaaqol Koroonah Vayres Edde Geytime Marih Fanak 94 Yakke Mari Addis Ababak Kinnuuk, Tamakkeh Fanak 60 Yakke Mari Afa Baaxoh Safar Takku Biyaakita Mara Lih Tuh Angaaraw Alle Waanamaay, 34 Yakke Mari Biyaakat Yibbixsime Mara Lih Angaaraw Loownum Qaddoosen.

1 Num Tigray Rakaakayay (Iro Baaxoh Safar Lem Kee Deeliyyi Fanteenal Suge), 3 Num Oroomiyah Rakaakaya (2 Num Iro Baxaoh Iro Baxaoh Safar Takku Biyaakita Mara Lih Yimixxige ANgaaraw Alle Waanamaay, 1 Num Kaaduk Biyaakita Mara Lih Angaaraw Luk Sugem Dr. Liya Taddese Tiysixxige.

Biyaakitak Sugteeh Daylal Kataatu Abak Sugte 70 Karmah Barra Koroonah Vayresiih Fokkaaqo Teetik Abeenik Lakal Laboratoori Xali Gufaak Naharat Rabteh Tanim Yiysixxigen.

Takkay Ikkah Fokkaaqo Xalul Koroonah Vayres Teetil Geytimemik Ugut Abak, Amolladih Itiyoppiyah Caddol Koroonah Vayresik Gexxaamah Rabeh Yan Marih Qadad 7 Gufe.

Gexsi Kabuk Kimal 10 Yakke Mari Addis Ababah Magaalak Tama Vayresik Qaffooteh Yanim Kassiisaak, Amolladih Itiyoppiyah Caddol Tama Dalkak Qaffoote Marih Qadad 191 Gufe

Aham Fanah 96 Alfi 566 Numuk Koroonah Vayresih Fokkaaqo Tekkeh Tanim Warsen.

Itiyoppiyal Koroonah Vayresit Yibbixsime Marih Qadad 831

Away Dayli Kattaatu Abak Geytimtam 631

Aham Fanah Qaffoote Mari 191

Rabe Mari 7

Isi Baaxo Fanah Tuduurem 2 Takke Jappan Xaylo.

https://t.me/FBCQafarAfihExxa

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.