Fana: At a Speed of Life!

Koroonah Vayresih Kalaluh Aba Iyyeenim Abinal Asisaanam Faxximtam Naharsi Malak Qaddoose

Addis Ababa, Qado Dirri 17, 2012 ILL (FBC) Koronah Vayres Kalalitoonuh Yaakume Bicah Akkak Geytimta Taamoomil Aba Akak Iyyaanam Abinal Asisaanam Faxximtam Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Qaddoose.

Baadal Kaxxa Cunxo Akkuk Geytima KOVID 19 Kataasu Wah Yan Taqabi Asmatah Yaaxigeenim Duude Wanaam Kassiisah Yan Naharsi Malak Takkay Ikkah Tama Taqabik Maysol Kak Tatrenno.

Ahimih Kaaduk Nammam Abaanam Faxximta. Qimboh Yaakume Bica Abak Faxxima Intah Tanim Abinal Asisaanama.

2hele Ximmo Gidbi Taqabi Net Boodaamah Bicat Kaah Sugaanam Faxximtam Yescesse.

Tahimih Kaaduk Maaliyyah Kobxisiyya Kee Kalah Tan Alaatitte Gaaboysiyyih Taama Akkuk Geytimtam Qaddoose.

Away Federal Caddol Makaado Akah Xiseenih Geytimaanam Kassiisak Tama Gexsit Kaaduk Rakaakayitte Caddol Akah Takkennah Abeloonum Yiysixxige.

Faxe Qaynatih Taqabi Sitta Lih Koositnay Axcuk Naharsi Malak Tatruseh Yan Farmol Yescesse.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.