Fana: At a Speed of Life!

Koroonah Vayresik Isinni Kalalitoonuh Abaanam Faxximta Cubbitte

Addis Ababa, Caxah-Alsak 22, 2012 ILL (FBC) Ugutma Chaynah Baaxok Wuubeh Rakaakayak Wuhan Magaalak Abeh Yan Novil Koropnah Vayresi Baadal Baarimak 83 Alfiik Daga Yakke Mara Yibbixeh Geytima.

Tama Biyak COVID 19 Axcuk Muggaaqinna Akah Tecem Baadak Qaafiyat Egla Qaddosse.

Ah Iyaanam Kaaduk Corona Virus Diseases Edde Geytime 2019 Illacabo namma Nibro Beyak Akah Yecen Magaaq Kinni.

Tama Biyak Novil Koronah Vayresi Xiqsitah Iyya Baadal Kaxxa Cunxo Akkuk Geytima.

Abaanam Faxximta Cubbih Tu Gacteki:-

1. Buxa Saqa Kee Garbo Dubaalitteh Xaganxaguk Isinni Dacrisaanam Faxximta

2. Alaye Wayte Cado Kee Maaqidditte Akme Waanama

3. Niqna Kee Kacuw Astooti Leh Tan Maritte Lih Lon Angaarawak Yaxxeereenimi

4. Gaba Saabun Kee Leet Meqennah Kaqlisaanama. Baxcsa Luk Biyaakita Mara Kee To Dariifak Yemeete Mara Lih Angaaraw Yelleenik

Tonnah Tama Biyaakat yinxibbimeenimih Dereemo Elle Haysiten Marittek Abanam Faxximta Cubbitteh Tu Gacteki:-

Tama Biyak Leh Tan Baaxooxak Yuduure Mari 2 Ayyaamih Addat Ufuya Taqabitte, Niqna Kee Kacuw Hinnammay Kiri Innah Tan Biyak Astooti Tubleenik Siinit Xayi Qaafiyat Fanteena Fanah Gexak Faxximta Dayli Affaafitte Geytaanam Faxximta.

Inki Num Tama Biyak Numul Geytimaamak 14 Ayrook Naharat Tama Biyak Leh Tan Baaxooxa Fanah Gexe Sugek, Ta Caagid Qaafiyat Mihratleela Yaysixxigeenim Faxximta.

Yaslicen Wak Kee Kiritan Wak, Tama Biyak Qaafiyatah Yan Mara Fanah Tabaamak, San Kee Af, Gabat Hinnammay Sarot Alifaanam Faxximta.

Af Ke San Edde Alifna Saro Takku Softi Edde Nintiffiqimeek Lakal Guddaafa Edde Qidan Alaatat Qidak, Gaba Lee Kee Saabunut Meqennah kaqlisaanama.

Tama Biyak Leh Tan Baaxok Yemeete Numul Tama Biyaakih Astooti Tubleenik Sissikuk Garil Siinik Geytimta Qaafiyat Fanteena Yaysixxigeenim Faxximta.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.