Fana: At a Speed of Life!

Leeda Missoynak Sayyo Liigih Daffeyna Gexisak Geytiman

Addis Ababa, Laqinik 20, 2012 ILL (FBC) Leeda Missoynak Sayyo Liigik Taama Selta Makaadoh Daffeyna Addis Ababal Gexsitak Geytimta.

2 Ayro Gide Sugtu Wayta Tama Daffeynal Qokol Missoynaani Edde Anuk Agle Abteh Tan Missoynaani Edde Angaluk Geytimta.

Tama Missoynak Sayyo Liigih Kutbeh BUxak Saqalah Tan Gifti Meskerrem Abbebe Abteh Tan Addaffakootul Inteemih, Tama Daffeynal, Liigik Edde Xinta, Taddeera Kee Taama Gexsitih Alhuunittel Walalak Faaticimelem Qaddosse.

Tonnah Sayyo Koroonah Vayresih Ken Taceh Tan Gititte Yaynukusoonuh Sittin Afkan Daffeesak Tonnah Anxarin Daddoosih Taamat Gabat Agle Akah Haysitan Innah Fidin Walal Akkelem Tiysixxige.

Afa Sanat Meqeh Yan Gabat Agle Luk Sugteh Tan Sayyooy, A Sanati Anxarin Daddoosih Taamat 2 Biliyoonih Coor Sayyo Koobaahisak Akah Daabimtannah Akkelem Kassisse.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.