Fana: At a Speed of Life!

Mala Buxa Dooro Bordi Amolladi Dooro Wagsiisak Xayyose Margaqa Mabla Yayse Addaffakootuh Maytani Makaado Fanah Ruuben

Addis Ababa, Qasa Dirri 22, 2012 ILL (FBC) IFDRik Ummattah Awlaytiitih Malah Buxa Madabiino Kobox Asaaku Gexisse.

Naharsi Malaakih Kutbeh Buxah Handagal Gexseenih Yanin Tama Koboxul Baxaabaxsa Le Margaqooqi Kusaaqisak Faaticisen.

Tama Malah Buxa Gexiseh Tan Madab Daffeynal, Itiyoppiyak Agat Dooroh Bordik Amolladi Dooroh Caagiidal Xayyoosen Mabla Ankacisse.

Itiyoppiyak Agatak Dooro Bordik Gaaboysenah Tan Gifti Birtukan Mideksa Amolladi Dooro Wagittaamal Mala Buxah Addaffokot Abte.

Gifti Burtukan Xayyosseh Tan Mablal, Dooro Bordik Dooroh Udduruk Ugut Abak Doora Marih Kutbe Qado Dirrik 14 Sanat 2012 ILL Qimmisam Faxxiimak Sugtem Takkay Ikkah, Away Agat Caddol Radeh Yan Koroonah Vayresik Gexxaamh Mangoh Tan Ummattah Angagoyyitte Solteh Taniimih Taagah Dooroh Waktih Yibbixen Taddeera Gexsaanam Duude Weenim Kassisse.

Mala Buxah Adoytit Is Le Katuk, Dooro Bordi, Ahak Afal Dooro Gexisaanam Elle Duudan Wakti Taddeera Qaduuk Ummatta Yaysexexegeenimih Taama Abak Yemeteenim Kassisen.

Takkay Ikkah Ta Dalka Baad Caddo Kee Ni Baxaoh Caddol Radeh Yaniimik Amakkaquk, Doolat Aakamah Ummatta Kee Baaxoh Yaakume Hangi Acayuk Mango Maaqattooti Beyak Geytimaanam Kee Dooro Bordi Kaaduk Ta Dooro Le Waktit Gexissam Duude Waytam Qaddoosen.

Dooro Bordio, Dooroh Yibbixen Ayro Yayxereenimih Mabla Xayyosaanam Gita Kinnim Takkay Ikkah Away Yan Koroonah Vyares Baad Caddoh Dalka Innam Dudna Maca Inta Esseroora Xayyosseh Tan Mala Buxa Adoytit Sugteh Taniimi.

Mangoh Tan Mala Buxah Adoytit Ta Dalka Baad Caddoh Cunxo Kinnim Asmatuk Sissik Udduurih Kukta Faaticiseeenim Kassiisaak, Baritto Buxaaxi Alfimteh Geytimtaamaay, Ummattah Angagoyyitte Solteh Tanim Kee Bordi Xayyoose Mabla Oggolak, Wagittah Tan Maytani Makaado Fanah Ruuben.

Mala Buxak Caxah Afteenah Yan Gifta Taggese Chaafo, Bordi Akah Essertimam Mala Buxa Kinnim Kee Illacabo Margaqa Kaaduk Mala Buxa Kinnim Kassiisak Tama Mablal Mala Buxah Adoytit Xongolo Akah Tacen Innah Abe.

Tahak Ugut Abak Itiyoppiyak Agatak Dooro Bordi Amolladi Dooro Wagittaamal Xayyoose Mabla Kusaaqisak Callih Takke Mabla Akah Xayyoosan Innah Madqay, Qadli Kee Xiinissok Maytani Makaado Fanah 3 Sadu, 7 Xongolo Ace Kal Fuli Xongolol Tatrusen.

Ciggiilak Tama Malah Buxa Itiyoppiya Kee Saqud Qarabiyak Daddos Fendih Fanal 2hele Agatak Maqab Le, Saniteshin Kee Hayjin Taddeerah Abnisiyyah Yakke Abuud Sittin Gey Fuli Xongolol Faaticisen.

Itiyoppiya Koriyak Ekisport – Import Banki Lih Adaama Saynis Kee Teknoloji Jaamiqatak Ixxiga Fanteena Edde Xisan, Saqudiyak Daddos Fendi Debre Markos – Moota Gita Edde Yaysiiseenim Kee Gablisiyyi Cuggaysoh, Baadak Buqre Kee Daddos Fendi Laqin Dariifah ZAyyuntih Manoh Maysaasah Cuggayso Edde Abnisan Abuud Sittin Gey Wagiitak Fuli Xongolol Faaticisen.

Ossetinah Mala Buxa Elektroonik Transzakshin Abbinosoonuh Xayyoosen Qagunti Kukta Kusaaqisak Sihadayti Cayli Daddos Kee Teknoloji Caagiidak Maytani Makaado Yayse Addaffakootuh Ken Fanah Fuli Xongolol Ruuben.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.